Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 14η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-1-2015 έως 02-02-2015».

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε Αρακύνθου & Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-1-2015 έως 02-02-2015».

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Σύναψη δανείου μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 267/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

Έγκριση Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου Αγρινίου για τη λήψη δανείου για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 288/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

Καθαρισμός Αγροτοδασικών δρόμων και ζωνών πυροπροστασίας για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν3979/2011.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

Αποδοχή απόφασης έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου-Δήμου Αγρινίου για το έργο «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων» καθώς και των ειδικών όρων αυτής.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Διόρθωση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 174/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας «Επανασύσταση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και κατάργηση του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

Αντικατάσταση Εκκαθαριστή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Αναψυχής Αγρινίου (ΔΕ.Π.Υ.Α.).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 137/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.ΠΑ. περί «Έκδοσης εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) και 1ης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Περίφραξη Κοιμητηρίου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «Περιμετρική οδός Μακρυνείας (Από Ζευγαράκι έως Δαφνιά)».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου μεταξύ Ο.Τ. 274 & 274 Α».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση, εμπλουτισμός δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Σκουτεράς».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός – μειωτικός) εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργ. κατοικίες, διώρυγα Δοκιμίου και συναρμογών με καθέτους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ’ Φάση)».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός), 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση 2ης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Έργα διευθέτησης ρέματος στο Ο.Τ. Γ905 & έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

Έγκριση διενέργειας «προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2016-2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

Ακύρωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (Ταχυμεταφορά εγγράφων) για το έτος 2015-2016»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ

Ακολουθήστε το agrinio24.gr στο GoogleNews. Κάντε κλικ εδώ και κάντε εγγραφή!!

Για άρθρα που αναδημοσιεύονται και αναγράφεται η πηγή τους δεν φέρουμε καμμία ευθύνη, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.