Συγκεκριμένα, όπως έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, κατα την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτρπής του δήμου Ξηρομέρου, ο Πρόεδρος της  Επιτροπής κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης  (∆ήµαρχος), εισηγούµενος  το 19ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι:
1)-Στις 11-11-2015 εκδικάζεται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αγρινίου, κατόπιν της από 1-4-2015 και µε αριθµ. κατ. 204/2015 Κλήσης του ∆ήµου µας, η από 22-10-2013 και µε αρ. κατ. 457/2013 αγωγή Εταιρείας «ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας Α.Ε.» κατά του ∆ήµου Ξηροµέρου, µε την οποία (αγωγή) ζητεί να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να της καταβάλει το αναφερό- µενο σ αυτή χρηµατικό ποσό των 51.935,53 € και ειδικότερα το ποσό των 23.327,77 € για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στον πρώην ∆ήµο Αστακού και το ποσό των 28.607, 76 € για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στον πρώην ∆ήµο Φυτειών.
2) Παρίσταται συνεπώς ανάγκη, όπως η Επιτροπή ορίσει ∆ικηγόρο και συγκεκριµένα τον κ. Γεώργιο Σπ. Γρίνο, µε την εντολή να παραστεί ενώπιον του παραπάνω ∆ικαστηρίου κατά τη δικάσιµο της 11-11-2015 καθώς και σε κάθε άλλη µετ αναβολή ή µαταίωση δικά- σιµο και να αντικρούσει την αγωγή, υποστηρίζοντας τα συµφέροντα του ∆ήµου, έναντι αµοιβής 600 € πλέον ΦΠΑ, και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά .
3) Η Επιτροπή µετά τα παραπάνω, αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις των άρθρων:
α) 72 παρ. 1 εδ. ιε του Ν. 3852/2010,
β) 281 παρ. 1 εδ. α του Ν. 3463/06 (∆ΚΚ) και
γ) 58 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 (Κώδικα περί ∆ικηγόρων),
Η Επιτροπή Αποφασίζει Ομόφωνα 
Α.Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου τον κ. Γεώργιο Σπ. Γρίνο και παρέχει σ αυτόν την εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου κατά τη δικάσιµο της 11-11-2015, καθώς και σε κάθε άλλη µετ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να αντικρούσει την παραπάνω από 22-10-2013 µε αρ. κατ. 457/ /2013 αγωγή Εταιρείας «ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας Α.Ε.» κατά του ∆ήµου Ξηροµέρου.
Β.Ορίζει, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, ως αµοιβή του άνω δικηγόρου για την υπόθεση αυτή, το ποσό των 600 € πλέον ΦΠΑ, στην οποία περιλαµβάνεται και κάθε δαπά- νη που θα απαιτηθεί (γραµµάτιο συλλόγου κ.λ.π.).
Γ.Εγκρίνει δαπάνη και διαθέτει – ψηφίζει πίστωση 600 € πλέον ΦΠΑ (738 € µε ΦΠΑ 23%), από Τακτικά, σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00-6111.001 (Π.Α.Υ: Α-654/11-9-2015
http://vlyziananews.blogspot.gr
http://xiromeronews.blogspot.gr/