Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Αιτωλ/νίας ανακοινώνει τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού (παγιδοθέτες) συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας για τη κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, που θα παραλάβουν από την ∆ΑΟΚ, µε συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  στα γραφεία της υπηρεσίας (∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι, πληροφορίες Φλούντζης Κων/νος, τηλ. 26313-61619). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο κατάστηµα της υπηρεσίας (∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι) και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Ι.Π.Μεσολογγίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε πληροφορία στην έδρα της υπηρεσίας (Διοικητήριο, Μεσολόγγι, τηλέφωνο επικοινωνίας 2631361619, κ. Κων/νος Φλούντζης).

Συνημμένα ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, όπου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων.