Όπως ήταν υποχρεωμένη η ΕΠΣΝΑ και εφαρμόζοντας τον κανονισμό στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων συμπεριέλαβε την διάταξη που προβλέπει την υποχρεωτική πρόσληψη προπονητή που να κατέχει ταυτότητα τριετίας UEFA ή Ε.Π.Ο. Ωστόσο λίγο η σύγχυση των προπονητών με τις αναθεωρητικές σχολές, λίγο η αμέλεια (ή λάθος νοοτροπία) στο να ανανεώσουν για τη τρέχουσα τριετία, βάσει των όσων ισχύουν  εκπίπτει  η αρχική υποχρέωση των ομάδων και η Ένωση άλλαξε το σχετικό άρθρο της προκήρυξης και στην ουσία οι ομάδες δεν έχουν την υποχρέωση να προσλάβουν διπλωματούχο προπονητή, παρά οποιονδήποτε  που μπορεί να πάρει πιστοποίηση από την ΕΠΣ. Και φυσικά η ευθύνη δεν βαραίνει την Ένωση, που δεν είχε επιλογές,  παρά τους προπονητές που δε φρόντισαν να ανανεώσουν την  ισχύ του διπλώματός τους,  διότι θα πρέπει ο αριθμός των προπονητών αυτών του Συνδέσμου Αιτωλοακαρνανίας να είναι τουλάχιστο διπλάσιος των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση της ΕΠΣΝΑ που ακολουθεί αναλύει τα δεδομένα και προσθέτουμε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση θα βρίσκεται σε «ανοιχτή γραμμή» με το Σύνδεσμο προπονητών για να μην υπάρξει παρόμοια ανωμαλία και την επόμενη σαιζόν.

Η ανακοίνωση της ΕΠΣΝΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, κατά τη συνεδρίαση της 7/9/2015, αφού έλαβε υπόψη της: α) τον κανονισμό προπονητών ποδοσφαίρου, άρθρα 6 και 7, από τα οποία προβλέπεται η πρόσληψη υποχρεωτικά προπονητή στα σωματεία της ανώτερης κατηγορίας της Ε.Π.Σ. (Α’ κατηγορία), με την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός των προπονητών του οικείου Συνδέσμου οι οποίοι κατέχουν ταυτότητα τριετίας UEFA ή Ε.Π.Ο. να είναι διπλάσιος από τον αριθμό των ομάδων της κατηγορίας αυτής, β) το άρθρο 22 της προκήρυξης πρωταθλημάτων μας, περιόδου 2015-2016, γ) το με αριθμό 870/22-7-2015 έγγραφό μας, με το οποίο γνωρίζουμε στα σωματεία τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού προπονητών, δ) το με αριθμό 24382/27-8-2015 έγγραφο της Ε.Π.Ο., με το οποίο απαντώντας σε ερώτημά μας, μαςγνωρίζει τον αριθμό των προπονητών του οικείου συνδέσμου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή και ο οποίος ανέρχεται στους είκοσι δύο (22), δηλαδή είναι μικρότερος του προβλεπόμενου από το άρθρο 7 παρ. 2 του κανονισμού προπονητών ποδοσφαίρου, το οποίο αναφέρει ότι από την υποχρέωση πρόσληψης προπονητή, εξαιρούνται τα σωματεία της ανώτερης κατηγορίας της Ε.Π.Σ. αν ο αριθμός των προπονητών του οικείου συνδέσμου, δεν είναι τουλάχιστον διπλάσιος των σωματείων της κατηγορίας αυτής, δηλαδή τουλάχιστον 32 και κατά συνέπεια βάσει του κανονισμού προπονητών ποδοσφαίρου (άρθρο 7 παρ. 2) και βάσει του με αριθμό 24786/31-8-2015 εγγράφου της Ε.Π.Ο. το οποίο επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω, τα σωματεία της ανώτερης κατηγορίας της Ενώσεώς μας (Α’ κατηγορία) δεν υποχρεούνται στην πρόσληψη επίσημου προπονητή, ομόφωνα αποφασίζει και τροποποιεί το άρθρο 22 της προκήρυξης πρωταθλημάτων μας, περιόδου 2015-2016, ως εξής:

«Τα σωματεία όλων των κατηγοριών της Ενώσεώς μας, Α’, Β’, Γ’, υποχρεούνται είτε στην πρόσληψη προπονητή Ε.Π.Ο. κάτοχου ταυτότητας τριετίας UEFA ή Ε.Π.Ο., κατόχων τουλάχιστον πιστοποιητικού UEFA Β’, διπλώματος UEFA C’ και πιστοποιητικού UEFA C’ και στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή, είτε στην έκδοση ταυτότητας εισόδου στον αγωνιστικό χώρο σε πρόσωπο που δεν πληροί τους παραπάνω όρους, καταθέτοντας στην ‘Ενωση τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:

1. αίτηση του σωματείου,

2. ταυτότητα προπονητή UEFA με ημερομηνία λήξης 31-12-2015 ή ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31-12-2018,.

3. βεβαίωση μέλους στον οικείο Σύνδεσμο Προπονητών.

4. δύο έγχρωμες φωτογραφίες,

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα Κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,

6. επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού συμφωνητικού, με το σωματείο (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή), και

7. χρηματικό παράβολο εκατό (100) ευρώ για την Α’ κατηγορία, ογδόντα (80) ευρώ για την Β’ κατηγορία και πενήντα (50) ευρώ για την Γ’ κατηγορία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ:

1. αίτηση του σωματείου,

2. μία φωτογραφία,

3. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 του ατόμου αυτού, στην οποία θα αναγράφει τα σωματεία στα οποία αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής, επί μία πενταετία τουλάχιστον συνολικά και ποιες ποδοσφαιρικές περιόδους αγωνίστηκε σε αυτά,

4. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα Κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και

5. χρηματικό παράβολο εκατό (100) ευρώ για τα σωματεία της Α’ κατηγορίας, ογδόντα (80) ευρώ για τα σωματεία της Β’ κατηγορίας και πενήντα (50) ευρώ για τα σωματεία της Γ’ κατηγορίας.

Αποφασίστηκε επίσης να δοθεί περίοδος χάριτος τριών (3) αγωνιστικών για τα σωματεία της Α’ κατηγορίας και δύο (2) αγωνιστικών για τα σωματεία Β’ και Γ’ κατηγορίας, για την υποχρεωτική τήρηση των παραπάνω, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα επιλαμβάνεται η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού προπονητών ποδοσφαίρου, το οποίο αναφέρει ότι «Σωματείο το οποίο δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 400 έως 1.500 ευρώ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Ενώσεως, η ποινή του χρηματικού προστίμου διπλασιάζεται. (‘Αρθρο 12 Κανονισμού Προπονητών).

 

Άδειες εισόδου στο τερέν

Ένα θέμα που επίσης πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με το Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με την έναρξη τω πρωταθλημάτων, είναι τα πρόσωπα που δικαιούνται να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.   Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώθηκε  ότι δικαίωμα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για τους αγώνες των σωματείων Α’ κατηγορίας, έχουν οι εξής:

1.      Προπονητής, κάτοχος κάρτας προπονητή, σύμφωνα με το άρθρο 22 της προκήρυξης πρωταθλημάτων.

2.      Εκπρόσωπος ομάδος, που θα δηλώνεται στο φύλλο αγώνα, έχοντας απαραίτητα και επιδεικνύοντάς την στον διαιτητή, την αστυνομική του ταυτότητα.

3.      Γυμναστής ή φυσικοθεραπευτής.

Για την περίπτωση 3, δικαίωμα εισόδου θα έχει ένα άτομο (γυμναστής ή φυσικοθεραπευτής), ο οποίος θα έχει προμηθευτεί από την Ε.Π.Σ. κάρτα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, καταθέτοντας: α) αίτηση του σωματείου για έκδοση κάρτας στο συγκεκριμένο άτομο και β) αντίγραφο του πτυχίου του γυμναστή ή του φυσικοθεραπευτή

Γιώργος Παπαιωάννου για την εφημερίδα «Συνείδηση»

http://sportait.gr/