Σχετικά με δημοσιεύματα που τις τελευταίες ημέρες αναπαράγονται και προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις αναφορικά με δήθεν ύποπτες σχέσεις και συναλλαγές του Δήμου Αγρινίου με την εταιρεία του κ. Μαυρίκου, θα θέλαμε να παραθέσουμε τα εξής:

ΟΥΔΕΠΟΤΕ κατά την θητεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής η εταιρεία του κ. Μαυρίκου έλαβε οποιαδήποτε απ’ ευθείας ή άλλη ανάθεση για «εκτυπωτικές εργασίες».

Η ΜΟΝΗ οικονομική συναλλαγή του Δήμου με την εταιρεία του κ. Μαυρίκου, συνολικού ποσού 239,85 €, αφορά στην δημοσίευση μίας και μοναδικής προκήρυξης ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού (από τους δεκάδες που διενεργεί ο Δήμος) για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου», που έλαβε χώρα στο φύλλο της εφημερίδας ΑΚΡΟΠΟΛΗ στις 5-3-2015, όπως και σε τρεις νομαρχιακές εφημερίδες (ΓΕΓΟΝΟΣ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΑΙΧΜΗ) αλλά και στην εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΤΕΙΡΙΑΣΜΩΝ, ως εκ του νόμου είχαμε υποχρέωση.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 20 της εν λόγω υπ’ αριθμ. 11841/4-3-2015 διακήρυξης, η οποία είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι και σήμερα και μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να την αναζητήσει στο αρχείο των διακηρύξεων, τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και θα παρακρατηθούν από την συνολική αμοιβή του, συνεπώς τελικά δεν θα βαρύνουν καν τον Δήμο.

Καθίσταται λοιπόν σαφές από τα παραπάνω, ότι ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΠΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ δεν πραγματοποιήθηκε με την εταιρεία του κ. Μαυρίκου από τον Δήμο, κάθε δε περί του αντιθέτου αναφορά, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, είναι ψευδής, κακοπροαίρετη και με σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων.

 

http://sinidisi.gr/