Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στο σύνολο του δημοσίου τομέα θα θεσμοθετήσει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εντός του Ιουνίου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την κάλυψη των κενών σε καίριους τομείς των δημοσίων υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά τη διαδικασία της προνομοθετικής διαβούλευσης η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση των διατάξεων που θα κατατεθούν στη Βουλή εντός του Ιουνίου.

Οι κύριοι άξονες του νέου συστήματος είναι η εξής:

-Η κινητικότητα μεταξύ φορέων του δημοσίου θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη κενής οργανικής θέσης ορισμένου κλάδου (μετάταξη) και θα έχει αμιγώς εθελούσιο χαρακτήρα. Ως προστάδιο της μετάταξης δύναται να προβλεφθεί ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 έτος), στο πέρας του οποίου θα οριστικοποιείται η τοποθέτηση του υπαλλήλου στο νέο φορέα.

-Η κινητικότητα εντός του ίδιου φορέα (π.χ. διαφορετικές υπηρεσίες ενός υπουργείου ή περιφερειακές υπηρεσίες), μπορεί να έχει τη μορφή της προσωρινής μετακίνησης για ορισμένο χρόνο (απόσπαση), υπό δύο προϋποθέσεις: α) ύπαρξη κενών θέσεων που δεν είναι δυνατή η άμεση κάλυψή τους, β) αποδεδειγμένες «σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες» (άρθρ. 68 ΥΚ).

-Η διαφάνεια στις διαδικασίες δημοσιοποίησης των θέσεων, στα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και στις διαδικασίες επιλογής των μετακινούμενων

-Η παροχή κινήτρων (π.χ. μισθολογικά, βαθμολογικής εξέλιξης, δυνατότητα επιλογής υπηρεσίας μετά από ορισμένο χρόνο- π.χ. 3 χρόνια-, μοριοδότηση σε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων) για την κάλυψη θέσεων σε παραμεθόριες περιοχές ή νησιωτικές θέσεις για τις οποίες δεν εκδηλώνεται εύκολα ενδιαφέρον για την κάλυψή τους.

-Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του νέου πλαισίου κινητικότητας, μέσω μηχανισμών ελέγχου και αξιολόγησης

-Μετά το διορισμό ή τη μετάταξη στη νέα θέση θα υπάρχει υποχρέωση παραμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον τρία χρόνια).

-Για την κινητικότητα μεταξύ ομοειδών φορέων (δήμοι, νοσοκομεία κλπ) θα προβλέπεται απλουστευμένη και ενιαία διαδικασία που θα ενεργοποιούνται από τους εποπτεύονται φορείς (υπουργείο Υγείας, Εσωτερικών κλπ).

-Το πρόγραμμα κινητικότητας δεν θα σταματά, θα είναι συνεχές, ωστόσο για λόγους πρακτικούς θα εφαρμόζεται σε τρεις κύκλους κάθε χρόνο (για παράδειγμα Φεβρουάριο, Ιούνιο, Οκτώβριο) ανάλογα με τα αιτήματα φορέων και εργαζομένων για κάλυψη κενών και μετακίνηση αντίστοιχα.

Οργανωτικό πλαίσιο για τη διενέργεια της κινητικότητας

Σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υπηρεσίας (Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας), η οποία θα έχει συντονιστικό ρόλο στη διενέργεια του προγράμματος κινητικότητας και, κυρίως, στην αξιολόγηση των αιτημάτων κάλυψης αναγκών σε προσωπικό και την επίλυση των αναφυόμενων προβλημάτων. Το πρόγραμμα κινητικότητας είναι συνεχές, ωστόσο για λόγους πρακτικούς εφαρμόζεται σε τρεις (3) κύκλους ανά έτος (π.χ. Φεβρουάριο, Ιούνιο, Οκτώβριο).

Επιπλέον,  σε κάθε Υπουργείο (ενδεχομένως και  σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση) προτείνεται να  συσταθεί μία αντίστοιχη μονάδα πιθανόν και στο πλαίσιο των υφιστάμενων διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού (Υπηρεσία Κινητικότητας), η οποία θα  έχει ως αποστολή:

να διατηρεί επικαιροποιημένη βάση δεδομένων με τους υπηρετούντες υπαλλήλους ανά οργανική μονάδα σε συνδυασμό με στοιχεία από το προσωπικό μητρώο τους (τυπικά-ουσιαστικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία κλπ.)

να  ανακατανέμει εσωτερικά  (μετακίνηση, απόσπαση) το προσωπικό βάσει των υπηρεσιακών αναγκών, αλλά και του εργασιακού προφίλ κάθε υπαλλήλου

να  γνωμοδοτεί για τα αιτήματα των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων που θα καλύπτονται από το πρόγραμμα κινητικότητας,

να επεξεργάζεται περαιτέρω τα επιμέρους αιτήματα των υπηρεσιών τους (περιγραφή θέσεων εργασίας προς κάλυψη, απαιτούμενα προσόντα) κλπ.

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να ανατεθεί στις Υπηρεσίες Κινητικότητας η αποστολή να επεξεργαστούν σταδιακά  την περιγραφή του συνόλου των  θέσεων εργασίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους, προκειμένου να είναι σαφές ποια είναι κατά περίπτωση τα ασκούμενα καθήκοντα σε μία θέση και ποια τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψή της, τόσο στην περίπτωση του διορισμού όσο και στην περίπτωση  της απόσπασης/μετάταξης

Η διαδιακασία 

Στο τέλος κάθε έτους κάθε Υπουργείο και φορέας του Δημοσίου ή ΟΤΑ αποστέλλει στο Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΔΜΗΔ) έκθεση με εκτίμηση για την πορεία του προσωπικού το επόμενο έτος. Στην έκθεση καταγράφονται μεταξύ άλλων οι κενές οργανικές θέσεις, οι εκτιμήσεις για τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, οι τυχόν εκκρεμότητες σε προσλήψεις τη δεδομένη στιγμή και οι ανάγκες που δύνανται να καλυφθούν από το πρόγραμμα κινητικότητας με ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Εκκίνηση της διαδικασίας κινητικότητας με αποστολή στις αρχές κάθε κύκλου κινητικότητας (π.χ. Ιανουάριο για τον 1ο κύκλο, Μάιο για τον 2 ο κύκλο, Σεπτέμβριο για τον 3ο κύκλο) από Υπουργούς και επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, αιτημάτων για την κάλυψη συγκεκριμένων κενών θέσεων. Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας και θα εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων για τις προσφερόμενες – διαθέσιμες θέσεις στο Δημόσιο (Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες νπδδ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού) [1]. Η δημοσιοποίηση του πίνακα των διαθέσιμων θέσεων θα επέχει θέση προκήρυξης και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι ανά τη χώρα θα έχουν ένα χρονικό περιθώριο (π.χ. 20 ημέρες) για την υποβολή αιτήσεων απευθείας στις υπηρεσίες που ζητούν προσωπικό.

Προτείνεται η εξέταση των αιτήσεων να γίνεται από τις υπηρεσίες υποδοχής[2] βάσει καθορισμένων κριτηρίων, όπως είναι τα τυπικά προσόντα, ο χρόνος προϋπηρεσίας, η εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς της διοίκησης και η συνέντευξη. Ενδεχομένως, θα ήταν σκόπιμο η επιλογή να γίνεται από την οικεία Υπηρεσία Κινητικότητας, με συμμετοχή εκπροσώπων από επιμέρους υπηρεσίες, νπδδ κλπ. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει επιλαχόντες.

Εντός σύντομης προθεσμίας (π.χ. 10 ημέρες) από την ανακοίνωση των επιλεγέντων θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στην υπηρεσία προέλευσης του επιλεγόμενου υπαλλήλου να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις, λόγω π.χ υποστελέχωσης σε ορισμένο κλάδο. Την επίλυση ανάλογων ζητημάτων θα επιλαμβάνεται η Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας, σε συνεργασία με την οικεία Υπηρεσία Κινητικότητας της υπηρεσίας προέλευσης προκειμένου να διερευνάται η δυνατότητα κάλυψης της θέσης με εσωτερική μετακίνηση ή να ορίζεται ένα εύλογο διάστημα για την αποχώρηση του υπαλλήλου, προκειμένου να μην υπάρξει κενό στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας προέλευσης. Η απόφαση της Κεντρικής Υπηρεσίας Κινητικότητας θα πρέπει να είναι δεσμευτική.

Έκδοση απόφασης μετάταξης από φορείς υποδοχής-προέλευσης εντός ορισμένου χρόνου (π.χ. δύο μήνες από την οριστικοποίηση της επιλογής) και άμεση κάλυψη της νέας θέσης από τον μετατασσόμενο υπάλληλο. Ωστόσο, για λόγους αναγόμενους στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας προέλευσης, δύναται να παρατείνεται η παραμονή του υπαλλήλου σε αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 μήνες).

Κινητικότητα για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων

-διεύρυνση των αμοιβαίων μετατάξεων/αποσπάσεων για υπαλλήλους του ίδιου ή αντίστοιχου κλάδου και μετά από γνώμη των υπηρεσιών προέλευσης/υποδοχής.

-επέκταση της δυνατότητας  συνυπηρέτησης με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο, εφόσον υπάρχουν θέσεις προς κάλυψη στην περιοχή – εκτός Αθήνας- που υπηρετεί ο ένας εξ αυτών.

Όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, ο αρμόδιος υπουργός, Χριστόφορος Βερναρδάκης, στο κείμενο που ανάρτησε για το στάδιο της προδιαβούλευσης προτείνει τον καθορισμό και… «ενιαίων ειδικών απαγορεύσεων» για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού «προκειμένου να μην ανακύπτουν ερμηνευτικά προβλήματα για την ισχύ των γενικών διατάξεων». Ως παράδειγμα, αναφέρει το νοσηλευτικό προσωπικό.

Η αναφορά αυτή έχει μια λογική. Στόχος, μεταξύ άλλων, της κινητικότητας είναι, σύμφωνα με το υπουργείο και ο εξορθολογισμός της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, ανάμεσα στις υπηρεσίες. Ο τομέας της Υγείας, κατά κοινή ομολογία είναι υποστελεχωμένος. Ένας φόβος που έχει εκφραστεί και από πλευράς υπαλλήλων, είναι ότι με μια νέα διαδικασία κινητικότητας θα χτυπήσουν «κόκκινο» πολλές υπηρεσίες με λιγοστό προσωπικό, καθώς οι εργαζόμενοι σε αυτές θα επιχειρήσουν να μετακινηθούν σε φορείς με ομαλότερη εργασιακή καθημερινότητα.

 

aftodioikisi.gr