Ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την αρίθμ. 244/2015Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό την προμήθεια ειδών (έτοιμου γεύματος) για την σίτιση των μαθητών  Μουσικού Σχολείου Αγρινίου (Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις) για το σχολικό έτος 2015-2016», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού 159.850,80 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 24-09-2015 και ώρα 14:00:00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 19-10-2015 και ώρα 14:00:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. 

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού ή μέρους προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με το ανωτέρω έργο στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  Αγρινίου (οδός Παλαμά & Μαβίλη 6, 3ος Όροφος), τηλ. 2641360257-274, κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.