Απόφαση απο τον Δήμο για διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς του Αγρινίου κατά την εορταστική περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων:

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) και του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

2. Την με αριθμό 352/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Την ανάγκη διακοπής της κυκλοφορίας σε οδούς παράπλευρα της πλατείας Δημοκρατίας και στην οδό Παπαστράτου κατά την εορταστική περίοδο του Δεκεμβρίου 2016 για την εκτέλεση εορταστικών εκδηλώσεων και ασφαλή κυκλοφορία του αυξημένου αριθμού πεζών που εύλογα υπάρχουν κατά την εορταστική περίοδο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή της κυκλοφορίας σε οδούς της πόλης του Αγρινίου όπως παρακάτω:

  • νότια της πλατείας από διασταύρωση των οδών Κύπρου και Ι.Σταϊκου έως τη διασταύρωση των οδών Σαλάκου και Βότση
  • βόρεια της πλατείας από διασταύρωση των οδών Βότση και Αναστασιάδη έως διασταύρωση των οδών Μπαϊμπά και Κύπρου
  • οδός Παπαστράτου από διασταύρωση με οδό Τσικνιά έως διασταύρωση με οδό Δήμου-Τσέλιου.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Την Παρασκευή 23/12/2016 από ώρα 17:30 έως 21:00

Το Σάββατο 24/12/2016 από ώρα 11:00 έως 18:00

Την Παρασκευή 30/12/2016 από ώρα 17:30 έως 21:00

Το Σάββατο 31/12/2016 από ώρα 11:00 έως 18:00

Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα οχήματα τροφοδοσίας καταστημάτων, τα ταξί, τα οχήματα ΑΜΕΑ, τα κρατικά οχήματα και τα οχήματα κοινής ωφέλειας, το τουριστικό τραίνο που λειτουργεί και τα οχήματα με ειδική άδεια από το Δήμο.