Διπλή συνεδρίαση (έκτακτη και τακτική) θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015, στην Βόνιτσα.
Η πρώτη συνεδρίαση που είναι έκτακτη θα ξεκινήσει στις 18:00μμ και έχει μοναδικό θέμα: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2014.
Η δεύτερη συνεδρίαση, που θα ξεκινήσει μια ώρα μετά στις 19:00μμ, έχει δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αναλυτικά:………..

1.-ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010), που θα γίνει στo Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 4 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

* Επιπλέον στοιχεία για το θέμα παρακαλούμε να απευθύνεστε στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
2.-Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 4 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας προς Άγιο Δημήτριο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

2.-Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας προς Άγιο Δημήτριο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

3.-Συζήτηση της αριθ. πρωτ. 17026/23-10-2014 Ενστάσεως του κ. Χαράμπου Βερίκυου κατά της υπ΄ αριθ. 64/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτιου – Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

4.-Υπόδειξη δύο αιρετών μελών για την συγκρότηση της εκτιμητικής επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 Ν.3463/2006. (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

5.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Δυτικής και Ανατολικής εισόδου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

6.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση 2ης εισόδου Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

7.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Τ.Δ. Θυρρείου, Αγίου Νικολάου Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

8.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης.
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

9.-Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας εκτός της έδρας του, στην Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου (άρθρο 67 παρ.10).
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

10.-Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εποχιακών-πρόσκαιρων αναγκών. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

11.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

12.-Περί έκτακτης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
(Εισηγητής κ. Σώζος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

 

http://xiromeronews.blogspot.gr/