Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου», ύστερα από την με  αριθ. 25/2018 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι: Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου, θα δέχεται αιτήσεις επανεγγραφής και εγγραφής νέων νηπίων για τη Σχολική χρονιά 2018– 2019, από τις 10 Μαΐου 2018 έως και 31 Μαΐου 2018.

Απαραίτητες προϋποθέσεις  για την υποβολή αίτησης για εγγραφή  νηπίων, είναι  :

 1. Να έχουν γεννηθεί μέχρι και 31-3-2016.
 2. Να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών έως την 30 Σεπτεμβρίου 2018 

Απαραίτητες προϋποθέσεις  για την υποβολή αίτησης για εγγραφή βρεφών  , είναι  :

 1. Να έχουν ηλικία από 6 μηνών έως και 2 ½ ετών έως την 30 Σεπτεμβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τα γραφεία της Υπηρεσίας  ή στα τηλέφωνα: 26410 39793, 26410 39794, 26410 39797  κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Απαιτούμενα για εγγραφή  και επανεγγραφή δικαιολογητικά : (από δύο φορές)

 1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία και τους παιδικούς σταθμούς)
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας της μητέρας (Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση)
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 1. Ιατρική βεβαίωση υγείας του παιδιού (παρέχεται από την υπηρεσία και τους παιδικούς σταθμούς) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 1. Σχετικά με την εργασία των γονέων , ότι ισχύει κατά περίπτωση

Για μητέρα μισθωτό του Ιδιωτικού τομέα

 • Βεβαίωση από τον εργοδότη (με ημερομηνία έκδοσης από 10-5-2018 και μετά) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, ορισμένου, αορίστου), η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές &
 • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4, ή αντίγραφο σύμβασης

Για μητέρα μισθωτό του Δημοσίου τομέα

 • Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές

Για μητέρα ελεύθερη επαγγελματία/ αυτοαπασχολούμενη

 • Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος (Δ.Ο.Υ.)
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένες ακόμη και αν υπάρχουν οφειλές
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος

Για μητέρα αγρότισσα

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα τρέχοντος έτους

Για μητέρα άνεργη

 • Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας, από τον ΟΑΕΔ (Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας, από τον ΟΑΕΔ (με ημερομηνία έκδοσης από 10-5-2018 και μετά) , και
 • αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..
 • Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένουν άνεργες, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 1. Δικαιολογητικά αναπηρίας

          Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο  σύζυγος,

 • με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
 • με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο
 1. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων
 2. Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ( όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις ) – για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων
 3. Έκθεση ειδικών λόγων όπου απαιτείτε

ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν την επιμέλεια του νηπίου έχει ο πατέρας , τότε πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούν την μητέρα , όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά ή κατατεθήκαν εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται

Σημείωση: Έντυπα αιτήσεων Εγγραφής και Επανεγγραφής, καθώς και βεβαίωση που θα συμπληρωθεί από τον παιδίατρο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τόσο από  τους Σταθμούς προτιμήσεώς τους, όσο και από το γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών. (Μακρή 11, 2ος  οροφος)