Σύµφωνα µε την αριθµ. 169/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Ξηροµέρου
 ψηφίστηκε πίστωση συνολικού ποσού 15.900,00 € το οποίο κατανέµετε στη Σχολική 
Επιτροπή Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ξηροµέρου για λειτουργικές
ανάγκες (∆ κατανοµή έτους 2015).

Το ποσό κατανέμεται ως εξής: 

Λύκειο Μύτικα ποσό :  2500,00 €
Λύκειο Αστακού ποσό: 3500,00 €
Λύκειο Φυτειών ποσό: 1000,00 €

Γυµνάσιο Κανδήλας ποσό: 3400,00 €
Γυµνάσιο Φυτειών ποσό :  2000,00 €
Γυµνάσιο Αστακού ποσό : 3500,00 € 

 

http://vlyziananews.blogspot.gr/