Η ανάδειξη και η αξιοποίηση της Λίμνης Τριχωνίδας αποτελεί  προτεραιότητα και  στόχο για το Δήμο Αγρινίου. Μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορεί να επιτευχθεί  η περιβαλλοντική και η τουριστική αναβάθμιση της λίμνης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Ιδιαίτερα αξιόλογη θεωρείται η παρουσία του Δήμου Αγρινίου στην τελευταία  ετήσια  γενική  συνέλευση  του  «Δικτύου  Πόλεων  με  Λίμνες» στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, όπου παρουσιάστηκε το μητρώο λιμνών της Ελλάδας, ενώ διερευνήθηκε και η διαδικασία αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μεταξύ αυτών το «Balkan Med» και το «Europe for citizens».

Το πρόγραμμα Βalkan Med 2014-2020, είναι  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με συμμετοχή τριών ευρωπαϊκών χωρών, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Κύπρο και 2 υπό ένταξη χώρες, δηλαδή την Αλβανία και τα Σκόπια. Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά €28.330.108. Η συνολική υποστήριξη από το μηχανισμό προ-ενταξιακής βοήθειας (ΙΡΑ) αντιστοιχεί σε €5.126,38, με το συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συμμετοχής, να ανέρχεται στα €39.727,654».

Το πρόγραμμα εστιάζει «στην εδαφική ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον και στηρίζεται σε δύο άξονες προτεραιότητας, την επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον. Η πρόταση συνεργασίας που συζητήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση αφορά τον 2ο άξονα προτεραιότητας –Περιβάλλον».

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ρύπανση των υδάτινων πόρων λιμνών από Φυτοφάρμακα και λοιπές Αγροχημικές Απορροές: 4 περιπτώσεις μελέτης σε Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία και Κύπρο» θα επιλεγεί μία λίμνη από κάθε συμμετέχουσα χώρα, με την οποία θα ασχοληθεί το πρόγραμμα. Όσον αφορά την Ελλάδα, επιλέγει η λίμνη Τριχωνίδα, έπειτα από πρόταση-διεκδίκηση του Γενικού  Γραμματέα του Δικτύου κ. Μίμη Σκορδόπουλου.

Με τη συμμετοχή της, στα ευρωπαϊκά προγράμματα,  η λίμνη Τριχωνίδα  αναμένει μεγάλος όφελος, αφού μέσω Κοινοτικών πόρων θα  υλοποιηθούν αναπτυξιακά  έργα και έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

Αναλυτικά κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της ρύπανσης στη λίμνη Τριχωνίδα, από φυτοφάρμακα, λιπάσματα αλλά και από αιωρούμενα σωματίδια και θα ακολουθήσει η ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων της λίμνης και τέλος θα προταθούν μέτρα αντιμετώπισης και βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης.

Οι προτεινόμενες μέθοδοι δράσης είναι οι ακόλουθες:

  1. Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων μέσω συνδυασμού επιτόπιας δειγματοληψίας από τις λίμνες, αέριας φωτογραμμετρίας και χρήση τηλεπισκοπικών μετρήσεων.
  2. Παρακολούθηση ποιότητας του αέρα μέσω συνδυασμού επιτόπιας δειγματοληψίας από τις λίμνες, αέριας φωτογραμμετρίας και χρήση τηλεπισκοπικών μετρήσεων.
  3. Την παρακολούθηση του φαινομένου προσχώσεις των λιμνών (φυσικής και ανθρωπογενούς) χρησιμοποιώντας μεθόδους εναέριας χαρτογράφησης
  4. Μελέτη της βιοποικιλότητας των δασών και των φυτών του πλούτου της υγείας των παραλίμνιων περιοχών με τη χρήση αεροφωτογραφιών και τα μεθόδου υπερφασματικής τηλεπισκόπησης

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγρινίου και Γενικός Γραμματέας του Δικτύου κ. Μίμης Σκορδόπουλος,αναφερόμενος στην εξασφάλιση της συμμετοχής της Τριχωνίδας, ως μοναδικής λίμνης από την Ελλάδα , καθώς και  τους στόχους – οφέλη του προγράμματος «Balkan Med», σημείωσε:  «Στα πλαίσια της προώθησης των διακρατικών συνεργασιών για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων και της ενίσχυσης των δεσμών συνεργασίας και αειφόρου ανάπτυξης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, οι στόχοι – οφέλη του προγράμματος για την λίμνη Τριχωνίδα είναι: πρώτον η καταγραφή της υπάρχουσας ρύπανσης της Τριχωνίδας από φυτοφάρμακα, λιπάσματα και λοιπές αγροχημικές απορροές με στόχο την αντιμετώπιση – αποκατάσταση και την αειφόρο ανάπτυξη της λίμνης, δεύτερον η δημιουργία οδηγού καλών πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της νομοθεσίας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο, δηλαδή να προτείνουμε το λεγόμενο draftinglow, για να  δώσουμε μια συμβουλή πως πρέπει να νομοθετήσουμε τη πρόληψη της μόλυνσης των λιμνών κυρίως από τα νιτρικά δηλαδή από τα γεωργικά φάρμακα, από τις καλλιέργειες γύρω από τις λίμνες και τρίτον η δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία για τη Τριχωνίδα όπως, φυσικά χαρακτηριστικά, ιδιοκτησιακό καθεστώς και διαχείριση υδάτων, χρήση γης των παραλίμνιων εκτάσεων, προβλήματα, είδη καταγεγραμμένων ρύπων κ.λπ..»

 

http://sinidisi.gr/