Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση προγράμματος κατάρτισης νέων αγροτών με προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια ευρώ που θα αφορά 24.000 δικαιούχους. 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε ήδη στην έκδοση του θεσμικού πλαισίου για το μέτρο της μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με σκοπό τη στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης για τη βελτίωση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων των απασχολούμενων στον γεωργικό τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), ιδιαίτερα των νέων γεωργών, οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι και δεκτικοί στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην εισαγωγή της καινοτομίας και στην ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στην κατάρτιση των ενταγμένων στο πρόγραμμα των νέων γεωργών δικαιούχων που εκτιμάται ότι θα φτάσουν μαζί με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους 24.000 καταρτιζόμενους.

Προτεραιότητα θα έχουν εκείνοι που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα κατάρτισης και το αντικείμενο της κατάρτισης έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο εργασίας του καταρτιζόμενου.

Αξιολόγηση

Σχετικά με τα κλασικά προγράμματα κατάρτισης από 90 έως 150 ώρες, ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων του κάθε τμήματος, κατά την έναρξη του προγράμματος, δεν θα υπερβαίνει τα 25 άτομα.

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος όσο και κατά την ολοκλήρωση αυτού. Η παρουσία και η συμμετοχή, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος της κατάρτισης, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζομένους. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση θα δίνεται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

Οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχουν σε άλλο με διαφορετικό πεδίο κατάρτισης, εφόσον αποδειχθεί η συνάφεια του σχετικού προγράμματος με τις ανάγκες του ωφελούμενου.

Πεδία επαγγελματικής κατάρτισης

• Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη.

• Χρηματοοικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων/χρήση ΤΠΕ και νέων τεχνολογιών.

• Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

• Εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες.

• Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί καλλιεργειών και ζώων, νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, λίπανση, διατροφή ζώων, κ.λπ.).

Η έλλειψη βασικής κατάρτισης των απασχολουμένων, ιδιαίτερα στην πρωτογενή παραγωγή (σχεδόν το 97% των αγροτών και το 83% των νέων αγροτών κάτω των 35 ετών, έχουν μόνο εμπειρική κατάρτιση), αναδείχθηκε από σχετική ανάλυση ως ένα από τα σημαντικά αδύνατα σημεία του τομέα, που πρέπει να αμβλυνθούν. Η ιδιαιτερότητα του πρωτογενούς τομέα και η ειδοποιός διαφορά με τους άλλους κλάδους είναι η έλλειψη βασικών γνώσεων σε πολύ μεγάλο ποσοστό των απασχολουμένων, το μεγάλο ποσοστό εμπειρικής γνώσης και η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των απασχολουμένων, που διαμορφώνει την ανάγκη για ένα ειδικό σχεδιασμό των δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης για τους απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα.

Νέες τεχνολογίες

Η ανάγκη επαγγελματικής κατάρτισης για τη βελτίωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων των απασχολούμενων στον γεωργικό τομέα και τα δάση και προσέγγισης του ευρωπαϊκού μέσου όρου 31,5% καταρτισμένων αγροτών με βασική ή πλήρη επαγγελματική κατάρτιση, με έμφαση στους νέους, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί είναι πιο ευέλικτοι και δεκτικοί στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην εισαγωγή καινοτομίας και στην ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

Για την κατάρτιση των ωφελουμένων του μέτρου θα προωθηθεί ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, η ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης καθώς επίσης και οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών – καταρτιζομένων.

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν δεν αφορούν μόνο στα κλασικά προγράμματα

Κατάρτισης, αλλά και σε τεχνικές που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων, όπως συζητήσεις σε μικρές ομάδες (εργαστήρια), πρακτικές εργασίες, εξατομικευμένη καθοδήγηση, δραστηριότητες επίδειξης, δράσεις ενημέρωσης, αλλά και βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές ή επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση.