Ένα ρεαλιστικό Σχέδιο που «απαντά» στις ανάγκες της περιοχής, και παράλληλα «βλέπει» την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τις προοπτικές της για τα επόμενα πέντε χρόνια και διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για το μέλλον.

Με αυτές τις λίγες λέξεις περιέγραψε ο εισηγητής συνοπτικά το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2019, το οποίο εγκρίθηκε ως προς την Α’ (Στρατηγικό Σχέδιο) και Β’ φάση του (Επιχειρησιακό Σχέδιο), από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

«Εμείς πιστεύουμε στο δημοκρατικό προγραμματισμό και στη θεμελιώδη αρμοδιότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης που είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Κάναμε διαβούλευση και με το 5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δυτικής Ελλάδας γίνεται εξειδίκευση των γενικών στρατηγικών στόχων σε ειδικότερους στόχους, που αποτελούν προτεραιότητα της Περιφέρειας για την επόμενη περίοδο» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας σημειώνοντας πως αυτό βέβαια «δεν αναιρεί τον διεκδικητικό ρόλο της Περιφέρειας στην υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων και επιπλέον είναι ευνόητο πως η επίτευξη των στόχων ενός επιχειρησιακού προγράμματος προϋποθέτει και την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, σε συνθήκες όμως χρηματοοικονομικής σταθερότητας, όσον αφορά την απόδοση των πόρων στην Περιφέρεια, αλλά και γενικότερα συνθήκες που συνηγορούν στη μόχλευση των επενδυτικών κεφαλαίων».

Βασική επιδίωξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την ολοκλήρωση του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 Α΄ φάση Στρατηγικό Σχέδιο και Β΄ φάση Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι το τρίπτυχο:

  1. Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  2. Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, με την ανεργία να είναι η κυριότερη γενεσιουργός αιτία της φτώχειας, της ανασφάλειας και της μειούμενης αυτοεκτίμησης.
  3. Οικονομική ανάπτυξη με υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, προκειμένου να επιτευχθεί ανάσχεση της ανεργίας και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Σώματος ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλοςυπογράμμισε το στόχο του Επιχειρησιακού Σχεδίου που είναι η καταγραφή και ο προσδιορισμός της επιχειρησιακής στόχευσής της, στην κατεύθυνση αξιοποίησης των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων και των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.

«Με την παρούσα εισήγηση ολοκληρώνεται η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014-2019 και παρουσιάζεται πλέον αυτό σε ενιαία μορφή. Η προσπάθειά μας δεν αφορά μια τυπικά υπηρεσιακή διεκπεραίωση της διαδικασίας βάσει της ΚΥΑ. Εξειδικεύεται, σε επίπεδο στρατηγικής, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ακολουθώντας μία βαθμιαία ανάπτυξη που καταλήγει σε δράσεις» ανέφερε ο κ. Αγγελόπουλος και ανέλυσε τους στόχους της Β’ Φάσης, οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής:

  • Ενίσχυση – ανασυγκρότηση παραγωγικής βάσης
  • Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
  • Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές
  • Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος σε διασύνδεση με πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους
  • Βελτίωση διοικητικής λειτουργίας Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην κατεύθυνση χάραξης και υλοποίησης διακριτής Περιφερειακής Πολιτικής
  • Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής με στοχευμένες δράσεις και βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών σε Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία – Δια Βίου Μάθηση, Αθλητισμό.

Σε κάθε περίπτωση, το 5ετές είναι ένα δυναμικό κείμενο που αξιολογείται και αναθεωρείται τακτικά, όπως και επικαιροποιείται όταν τα δεδομένα και οι τρέχουσες συνθήκες το επιτάσσουν.