Ακόμα μια παράταση αποφάσισε να δώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή δηλώσεων του έτους εφαρμογής 2015 για τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα με τροποποιητική εγκύκλιο που εξέδωσε χθές. Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους για βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία και νιτρικά για την πενταετία, για αμειψισπορά καπνού για την πρώτη και δεύτερη πρόσκληση και για ολοκληρωμένη καπνού για όλες τις προσκλήσεις και για ολοκληρωμένη τεύτλων για την πρώτη και δεύτερη πρόσκληση.

Αντίστοιχα, για τις 16 Αυγούστου μετατίθεται η έναρξη υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής του 2015 για τη διατήρηση των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών και για τις 2 Ιανουαρίου του 2017 μεταθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων για τον αμπελώνα Θήρας.

Όπως αναφέρει η τροποποιητική εγκύκλιος «λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες και την υστέρηση στη διαδικασία ολοκλήρωσης της καταχώρησης των τροποποιήσεων συμβάσεων/ΣΠΔ, των μεταβιβάσεων και των συμβάσεων κατόπιν έγκρισης αιτημάτων θεραπείας, με γνώμονα πάντα την βελτίωση των διαδικασιών καταχώρησης των ετήσιωνδηλώσεων εφαρμογής, τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015 σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.» Επίσης για τις περιπτώσεις της υπογραφής σύμβασης λόγω μεταβίβασης σε νέο δικαιούχο (ολική ή μερική) ή αιτήματος θεραπείας τροποποιείται το εδάφιο «3. Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης : υποβολή δήλωσης εφαρμογής», 7η παράγραφος, σημείο 1 της αρ. 5691/15.1.2015 εγκύκλιου και η δήλωσης εφαρμογής για τα έτη και μέχρι το έτος 2015 πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός 30 εργάσιμων ημερών, από την οριστικοποίηση της μεταβίβασης ή της σύμβασης εφόσον αφορά σε δικαιούχο λόγω έγκρισης αιτήματος θεραπείας στο πληροφοριακό σύστημα των μεταβιβάσεων, λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

Ειδικότερα, για τη δράση 2.3Β, η δήλωση εφαρμογής πρέπει να υποβληθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση-υπογραφή της νέας σύμβασης ή σε έντυπη μορφή με τα σχετικά δικαιολογητικά στη ΔΑΟΚ εντός 30 εργάσιμων ημερών, από την οριστικοποίηση της μεταβίβασης ή της σύμβασης εφόσον αφορά σε δικαιούχο λόγω έγκρισης αιτήματος θεραπείας στο πληροφοριακό σύστημα των μεταβιβάσεων, λαμβάνοντας υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου.

 

http://sinidisi.gr/