Γενικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου).
3) Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2015 (εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015).
4) Δικαιολογητικά απασχόλησης.
 
Πιο συγκεκριμένα, στα δικαιολογητικά απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες:
Μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ: 
1) Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού ή αντίγραφο σύμβασης.
2) Βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία μετά τις 12/7/2016, που να αναφέρει ότι εργάζεται μέχρι σήμερα καθώς και το είδος απασχόλησης (μερική ή πλήρης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου).
 
Μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ:
1) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην ΔΟΥ.
2) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή ασφαλιστική ενημερότητα.
3) Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης επαγγέλματος και επικύρωση της δήλωσης στα ΚΕΠ.
 
Μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΓΑ:
1) Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική ενημερότητα.
Άνεργες μητέρες:
1) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
2) Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης ΟΑΕΔ.
3) Βεβαίωση ανεργίας.
• Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 27.000 € για μητέρες που έχουν 2 παιδιά, 30.000 € για μητέρες με 3 παιδιά, 33.000 € για μητέρες με 4 παιδιά και 36.000 € για μητέρες με 5 παιδιά και πάνω.
• Εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας οι τακτικοί και αορίστου υπάλληλοι του Δημοσίου.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 12/7/2016- 29/7/2016.
Παρακαλούμε για συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών όσο το δυνατόν πιο άμεσα!!!
Κατάθεση δικαιολογητικών στον Παιδικό Σταθμό Κανδήλας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 03:00 μ.μ. με 07:00 μ.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26460-51427
http://mytikaspress.blogspot.gr/