Την αριθ. ΣΟΧ 1/2015 (ΑΔΑ 6ΘΟ5ΟΚΡ9-ΓΡ3) Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης
 εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’ για την πρόσληψη εννέα (9) υπαλλήλων. 
Την πρόσληψη των κάτωθι υποψηφίων που προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης, από
 07.12.2015 έως την ημερομηνία έκδοσης των αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης βάση του ελέγχου του ΑΣΕΠ :
http://vlyziananews.blogspot.gr/