Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Δ.Ε. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι όλα τα εμφιαλωτήρια οίνων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 5042/116548/26-10-2015, υποχρεούνται να υποβάλουν μέχρι 26-04-2016 αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου δραστηριοποιούνται.

Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης συνοδεύεται από:

α) Την επωνυμία της επιχείρησης, τον ΑΦΜ, την έδρα της επιχείρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λ.π.).

β) Αναλυτική περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού, που διαθέτει το εμφιαλωτήριο καθώς και διάγραμμα ροής.

γ) Σχέδιο κάτοψης των κύριων και βοηθητικών χώρων του εμφιαλωτηρίου.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αναγγέλοντος ότι το εμφιαλωτήριο οίνων είναι σύμφωνο με την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας έχουν και τα εμφιαλωτήρια, που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, ενώ μετά τη παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας παύει να ισχύει οποιαδήποτε προϋπάρχουσα άδεια.