Γεγονός είναι η πρώτη μεγάλη παράταση για τα έργα της Γ`φάσης στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Ενώ το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2016 με απόφαση του Υπουργείου παρέτεινε την χρονική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Η απόφαση ήταν αναμενόμενη καθώς το 2015 ήταν μακράν η χειρότερη χρονιά για το μεγάλο λιμενικό έργο της Πάτρας. Ένας σημαντικός λόγος ήταν η αύξηση της επιχωμάτωσης κατά επιπλέον 70.000 κυβικά λόγω διευρυμένων κρατήρων. Επίσης προέκυψε μία νέα εργασία η οποία δεν  είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση λόγω του όγκου του υπολειπόμενου επιχώματος προφόρτισης. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε  πίνακας ισοζυγίου για τον προσδιορισμό του όγκου του επιχώματος προφόρτισης που απομένει (μετά  τη διαμόρφωση των ύφαλων και έξαλων επιχώσεων) και πρέπει να απομακρυνθεί από το έργο. Ο όγκος του υπολειπόμενου επιχώματος προφόρτισης εκτιμήθηκε σε 132.000 μ³ περίπου.

Τέλος το έργο αντιμετώπισε πρόβλημα με τα capital controls με συνέπεια να μειωθούν οι ρυθμοί του έργου στο ελάχιστο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το έργο προϋπολογισμού 75εκ.ευρώ κατασκευάζεται από την Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ και ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012.Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» του ΕΤΠΑ.

Τα έργα ανάπτυξης του νέου λιμένα Πατρών ξεκίνησαν από της αρχές της δεκαετίας του 1990. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης και αναμένεται στην πλήρη εξέλιξη του να αποτελέσει σημαντικό βραχίονα ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα.

Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται έργα κατασκευής κρηπιδωμάτων, κυματοθραύστη συνολικού μήκους 210μ, έργα οδοποιίας και κυκλοφοριακά έργα, υδραυλικά έργα για την αποχέτευση ομβρίων, κτιριακές εγκαταστάσεις, Η/Μ Εγκαταστάσεις/δίκτυα και έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com