Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται ο αριθμός προσλήψεων που θα απαιτηθεί για το πρόγραμμα δακοκτονίας για το 2016.

Η απόφαση πάρθηκε λόγω ότι έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση των ελαιώνων σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας (7 εκατ. στρέμματα περίπου), και εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές η εφαρμογή των πρώτων ψεκασμών θα απαιτηθεί να υλοποιηθεί 10 − 15 Ιουνίου 2016. Κατά συνέπεια πριν από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να αναρτηθούν παγίδες για τον έλεγχο του δακοπληθυσμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση έγκριση πρόσληψη του προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή της ελαιοπαραγωγής της χώρας που θα πλήξει το ήδη μειωμένο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών.

Σημειώνεται ότι – σύμφωνα με την απόφαση- από τις προσλήψεις δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε σχέση με αυτήν που έχει προβλεφθεί και απαιτείται συνολικά ποσό ύψους 18.363.755 ευρώ και θα αντληθεί από τις Περιφέρειες της χώρας και τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

Η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής:

Προσδιορισμός εποχιακών αναγκών και καθορισμός αριθμού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη κάλυψη του προγράμματος  ∆ακοκτονίας έτους 2014, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

1. Ορίζουµε ότι οι κατωτέρω περιγραφόµενες ανάγκες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι εποχικές κατά την έννοια του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει Πρόγραµµα δακοκτονίας : Αλλαγή των παγίδων, πορεία του δακοπληθυσµού, εφαρµογή των ψεκασµών. Επιπλέον, επεξεργασία των στοιχείων του δακοπληθυσµού, της δακοπροσβολής των ψεκασµών, των επιπτώσεων των ψεκασµών στο οικοσύστηµα. Παραλαβή, διαχείριση, αποστολή των υλικών δακοκτονίας στις Περιφερειακές Ενότητες – ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Ελαιοκοµικών Νοµών και λογιστική παρακολούθηση αυτών, καταγραφή των υλικών και διανοµή των υλικών στα ψεκαστικά συνεργεία.

2. Καθορίζουµε, για το έτος 2014, τον αριθµό κατά κατηγορία εκπαίδευσης του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, ως ακολούθως:

Τομέας Φυτικής παραγωγής – Πρόγραμμα δακοκτονίας

150 Π. Ε. εν ελλείψει Τ.Ε. Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας Γεωπόνοι εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπονία -5,5 µήνες

302 Υ. Ε. Εργατοτεχνίτες (1,38 µήνες – Έως 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών

448 Υ. Ε. Εργατοτεχνίτες – 2,43 µήνες (Έως 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών)

ΣΥΝΟΛΟ: 900 ΘΕΣΕΙΣ

 

agronews.gr