Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Ι Τ Ω Λ Ι Α Σ

΄Ε χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αριθμ. 1016/11/12-κη από 11-8-2004 Απόφασή μας.
  3. Το υπ’ αριθμ. ΑΕ/ΡΑ/00/12/24/6531 από 27-4-2016 έγγραφο Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων / Δ-ΝΣΗ Λ.Σ.Ε.Π.
  4. Το υπ΄αριθμ. SER/PP/0094/2016 από 22-4-2016 έγγραφο της «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.»
  5. Την υπ’ αριθμ. 1016/81/24-α από 28-4-2016 αναφορά του Τ.Τ. Ναυπάκτου.
  6. Την υπ’ αριθμ. 2501/10/115-α από 11-3-2016 Απόφασή μας.
  7. Προκειμένου συνεχιστούν με ασφάλεια εργασίες βαριάς συντήρησης στον αρμό διαστολής Τ0 της κύριας γέφυρας, φάσεις 2 και 3, στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ» και αποσκοπώντας στην ομαλή – ακώλυτη κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Κατά την Φάση 2 εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, θα γίνει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας, από την περιοχή πριν από τον αρμό Τ0 έως την περιοχή του πυλώνα Μ1, με διάρκεια υλοποίησης από την 08-05-2016 και ώρα 22:00 έως την 09-06-2016. Η Φάση 2 δύναται να ολοκληρωθεί μία εβδομάδα ενωρίτερα ή αργότερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Κατά την Φάση 3 εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, θα γίνει εκτροπή της κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Ρίο, από τη χ/θ 1+700 (πυλώνας Μ1) έως τη χ/θ 1+150 της γέφυρας ( 350 μ. μετά τον αρμό Τ0 ), σε μία λωρίδα με αντίθετη ροή ( contraflow ) στον ανατολικό κλάδο που θα εξυπηρετεί προσωρινά και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, με διάρκεια υλοποίησης από το πέρας της Φάσης 2 έως την 22-07-2016.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Μετά το πέρας υλοποίησης των Φάσεων 2 και 3 εργασιών συντήρησης, οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρθούν.

Το όριο ταχύτητας στο Τμήμα εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται σε 50 χ/ω και απαγορεύεται το προσπέρασμα.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Η τοποθέτηση και συντήρηση της σήμανσης των εκτελούμενων έργων, θα γίνει με μέριμνα της εταιρείας «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας και συντήρησης της Γέφυρας, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Κατά τα λοιπά ισχύει η 2η σχετική Απόφασή μας, που αφορά την ρύθμιση της κυκλοφορίας στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Ά ρ θ ρ ο 5ο

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από 08-05-2016 μέχρι 22-07-2016 και η εφαρμογή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ναυπάκτου.

Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ