Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία «Σήματος προϊόντων και υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας» συνολικού κόστους έως 6.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

  1.  Την υπ’α ριθμ. 107/05-10-2015 Απόφαση του Περιφερειακού ΣυμβουλίουΔυτικής Ελλάδος (ΑΔΑ: Ω59Φ7Λ6-5Ψ9) με θέμα «Αξιοποίηση υπολοίπου Τραπεζικού Λογαριασμού έργου «Europe Direct Δυτικής Ελλάδας» από τη λειτουργία των προηγούμενων χρόνων και έγκριση κατανομής του υπολοίπου του Τραπεζικού Λογαριασμού για χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος με τίτλο «Η Δυτική Ελλάδα στην Ευρώπη» και
  2. Την υπ’ αριθμ. 354/2015 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» (ΑΔΑ: 61Ρ07Λ6-ΓΜ1) με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τις ανάγκες υλοποίησης του ειδικού προγράμματος με τίτλο «Η Δυτική Ελλάδα στην Ευρώπη», με επιλογή της πλέον οικονομικότερης προσφοράς κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ».

και προκειμένου να υλοποιηθεί η 1η Υποενέργεια με τίτλο «Σήμα προϊόντων και υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας» της 3ης Δράσης με τίτλο «Η Δυτική Ελλάδα στην Ευρώπη». Επιχειρηματικότητα και Οικονομία» με στόχο να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό σήμα υπηρεσιών, προϊόντων, καινοτομίας, πολιτιστικής έκφρασης Δυτικής Ελλάδας, αναζητά την εύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Ανάλυση κινδύνου/ ευαισθησίας. Πρόκειται για μία στοχαστική θεώρηση κατά την οποία θα εξεταστεί η πιθανότητα διάδοσης και εφαρμογής του συστήματος σε διαφορετικές περιπτώσεις σεναρίων (έως 3 εναλλακτικά σενάρια). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία θα επιτρέπει να εξεταστεί η επίδραση ευαίσθητων ανεξάρτητων μεταβλητών στο αποτέλεσμα. Η ανάλυση /διαδικασία θα χωρίζεται σε δυο επιμέρους στάδια, την ποιοτική ανάλυση, που εστιάζει στην αναγνώριση και την υποκειμενική εκτίμηση των κινδύνων, και την ποσοτική ανάλυση, που εστιάζει στην αντικειμενική εκτίμηση των κινδύνων. Λόγω της φύσης των δεδομένων, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, η ανάλυση θα εστιάσει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα: α) εντοπισμός του βασικού και δευτερευόντων κινδύνων μέσα από συνεντεύξεις ή καταλόγους ελέγχου αντίστοιχων εφαρμογών, β) περιγραφή και αξιολόγηση κάθε κινδύνου και των επιπτώσεών του ή, διαφορετικά, υποκειμενικές επισημάνσεις κάθε κινδύνου όσον αφορά τις επιπτώσεις του αλλά και την πιθανότητα εμφάνισης του, γ) κριτική ανάλυση.
  • Εγχειρίδιο Εσωτερικής Οργάνωσης. Συγκέντρωση και σύνοψη συμπερασμάτων από έργα και πρωτοβουλίες με κοινό θεματικό άξονα γύρω από την προώθηση της τοπικής ταυτότητας, Διαγνωστική μελέτη για το πλαίσιο δημιουργίας, ανάπτυξης και διαχείρισης του Σήματος, την μορφή και τη περιγραφή του σήματος (logo, moto, βασικές αρχές κ.λπ.), την περιγραφή των κριτηρίων και διαδικασιών εγγραφής, ελέγχου, λειτουργίας, κ.α., την παροχή κινήτρων, την εκτίμηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, δομών και των απαιτούμενων πόρων σε όλα τα στάδια της εφαρμογής, τη διερεύνηση σκοπιμότητας οργάνωσης αυτοτελών δομών παρακολούθησης και διαχείρισης της εφαρμογής του Σήματος, την αναζήτηση καλών πρακτικών από χώρες του εξωτερικού, κ.α.
  • Πληροφοριακός Οδηγός Λειτουργίας & Εγγραφής. Πληροφοριακό τυποποιημένο έντυπο με περιγραφή των κριτηρίων πιστοποίησης, της διαδικασίας παρακολούθησης, διαγράμματα ροής και όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τους παραγωγούς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς φορείς, φορείς πολιτιστικής έκφρασης, κ.α. δυνητικά ενδιαφερομένους.
  • Προσχέδιο συμφωνητικού – μνημονίου συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα αρμόδια συλλογικά όργανα έκφρασης της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα για την επικύρωση της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την ενδυνάμωση της πρωτοβουλίας.
  • Αποστολή πληροφοριακού οδηγού (συνοπτική εκδοχή) σε επιχειρήσεις και λοιπούς παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email, με στόχο την ενημέρωση του γενικού κοινού για την πρωτοβουλία (~ 2.000 e-mails).
  • Επικοινωνία της Δράσης στον τοπικό τύπο. Σχεδιασμός καταχωρήσεων πληροφοριακού – ενημερωτικού χαρακτήρα.

Προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο για όλα τα παραπάνω θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών 32 , τ.κ. 26441, υπόψη κας Καράμπαμπα Ευαγγελίας