Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 1 η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συνέχιση της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

2. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Αγρινίου και ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

3. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 81/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου περί «Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2016». (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

4. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 151/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου περί «Έκδοσης (συμπληρωματικής) εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής”». (Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας). 2

5. Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας για την «Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας», μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) και του Δήμου Αγρινίου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

6. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων: Α) «Συνδέσεις αποχέτευσης στο δίκτυο Λεπενούς». (2η παράταση). Β)«Έργα διευθέτησης ρέματος στο Ο.Τ. Γ905 & έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Αγρινίου». (3 η παράταση). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

7. Έγκριση ή μη του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1 ης συμπληρωματικής σύμβασης της «Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) τ. Δήμου Αρακύνθου Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

8. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην Δήμου Αρακύνθου από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

9. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίου μεταξύ των Ο.Τ. 274 & 274α» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015”». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

10. Επικύρωση παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου Αγρινίου, λόγω πενταετίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

11. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

12. Καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

13. Ορισμός μελών σε επιτροπές του Δασαρχείου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

14. Ορισμός μέλους και υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων κτημάτων για το έτος 2016. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

15. Εν μέρει ακύρωση της υπ’ αριθμ. 339/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων που αφορούν τις ιδιοκτησίες με κτηματολογικούς αριθμούς 042509 και 042511 στο Ο.Τ. 955, επί αιτήσεως Στραβοδήμου Σωτηρίου με αρ. πρωτ. 3956/1-10-2015». (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης). 3

16. Έγκριση ή μη δικαιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από 1-7- 2015 έως 31-12-2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ

 

http://sinidisi.gr/