Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 16η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:        

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο Νοσοκομείο Αγρινίου, και λοιπών Δομών λειτουργίας.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 148/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου περί «Έγκρισης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου για το οικονομικό έτος 2016» καθώς και της υπ’ αριθμ. 149/2015 απόφασής τους περί «Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου».
  (Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).
 3. Έγκριση «Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας».
  (Εισηγητής: Πρόεδρος ΦΟ.Δ.Σ.Α. κ. Στούπας).
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 241/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού τελών Καθαριότητας  και  Ηλεκτροφωτισμού  έτους  2016». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 323/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).
 5. Καθορισμός συνδρομών αθλούμενων για χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ», περιόδου 2016 – 2017.
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
 6. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 59/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
  Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 8. Συμπληρωματική σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης «γεωλογικής καταλληλότητας του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Αρακύνθου» με πηγή χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο.
  (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
 9. Έγκριση οριοθέτησης τμήματος ρέματος Προφήτη Ηλία στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) και 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση 19ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 11. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) και 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ».
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 12. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής των έργων:
  Α)«Αποκαταστάσεις-διευθετήσεις δρόμων από φυσικές καταστροφές».
  Β)«Συντήρηση κεντρικού δρόμου στον οικισμό Βαρειάς».
  Γ) «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών Δήμου Αγρινίου».
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 13. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης και αναβάθμισης δικτύων δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων».
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 14. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 15. Τροποποίηση  συμβάσεων για το Υποέργο 2  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ».
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 16. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την απ’ ευθείας ανάθεση της «συντήρησης – αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και ανάθεση της συντήρησης – αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού  των  Υπηρεσιών του Δήμου Υπηρεσίας του Δήμου».
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 17. Επιστροφή xρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από τέλη χρήσης Λαϊκών Αγορών.
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 18. Γνωμοδότηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης Π.Ε. Βοϊδολίβαδου βάσει του Ν. 4269/2014. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 60/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
 19. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης στο Ο.Τ.203 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης της Τ.Κ. Παναιτωλίου της Δ.Ε. Θεστιέων του Δήμου Αγρινίου (άρση ασυμφωνίας). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 61/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
 20. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ.535. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 62/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
 21. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ.547. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 63/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων που αφορά την φερόμενη ιδιοκτησία Αλεξάνδρας Τσαμπά – Μούτσιου και Σπυρίδωνος Μούτσιου, με κτηματολογικό αριθμό 021305 στο Ο.Τ. 1213.
  (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων που αφορούν τις ιδιοκτησίες με κτηματολογικούς αριθμούς 042509 και 042511 στο Ο.Τ. 955, επί αιτήσεως Στραβοδήμου Σωτηρίου με αριθμ. πρωτ. 3956/1-10-2015.
  (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος στο Ο.Τ. 375Α του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής , επι εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου με αρ. πρωτ. 40252/23-6-2015.
  (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ

Ακολουθήστε το agrinio24.gr στο GoogleNews. Κάντε κλικ εδώ και κάντε εγγραφή!!

Για άρθρα που αναδημοσιεύονται και αναγράφεται η πηγή τους δεν φέρουμε καμμία ευθύνη, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.