Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), ποσού 100.000,00 € – αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2015.
(Εισηγητής κ. Τσακάλης)
2.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κατούνας – Παλιοπήγαδο – Μουτζούρια Δ.Ε. Μεδεώνος».
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
3.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ –ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΑΪΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
4.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ –ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΑΪΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
5.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
6.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΕΤΟΥ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
7.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ».
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
8.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
9.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ».
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
10.-Εξουσιοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου προς τις υπηρεσίες του Δήμουπροκειμένου να εισηγούνται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας θέματα που αφορούν το Δήμο μας. 
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
11.-Χορήγηση άδειας εμπορίας ύδατος για το 2016 από τις πηγές Κορπής. 
(Εισηγητής κ. Πάντας)
12.-Εισήγηση για τον ανώτατο αριθμό θέσεων πωλητών λαϊκών αγορών Βόνιτσας και Κατούνας Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Πάντας)
13.-Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. (Εισηγητής κ. Πάντας)
14.-Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
(Εισηγητής κ. Πάντας)
15.-Εκποίηση εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας η οποία βρίσκεται εντός του Ο.Τ. α του Σχ. Πόλεως Βόνιτσας (βορείως του οικοπέδου ιδιοκτησίας των Μαλάμου Βασιλικής και Μαλάμου Αρετής). (Εισηγητής κ. Πάντας)
16.-«Αίτηση Παπαθανασίου Στυλιανού για αγορά ρυμοτομούμενουτμήματος ιδιοκτησίας του από το Δήμο Ακτίου –Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Πάντας)
17.-«Εκποίηση εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας η οποία βρίσκεται εντός του Ο.Τ. α του Σχ. Πόλεως Βόνιτσας (βορείως του οικοπέδου ιδιοκτησίας των Νικολάου  Περδικάρη και Παπαδούλας Λύτρα)». (Εισηγητής κ. Πάντας)
18.-«Αίτηση του Βασιλάκου Σπυρίδωνα για τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνα στην είσοδο της πλατείας και επί της  κεντρικής εισόδου Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα». (Εισηγητής κ. Πάντας)
19.-Αίτηση για διαπλάτυνση δρόμου στην Τ.Κ. Θυρρείου. (Εισηγητής κ. Πάντας)
20.-Συμπλήρωση και τροποποίηση της αρίθ.54/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου περί «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικούκατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016». (Εισηγητής κ Στούπας)
21.-Προγραμματισμός πρόσληψης δικηγόρου µε πάγια αντιµισθία στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
22.-Τροποποίηση της αρίθ.55/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης καθορισμού ύψους αμοιβής για πληρωμή δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου στην υπόθεση αίτησης ακύρωσης απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 και απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για υπόθεση Χ.Υ.Τ.Α. Παλαίρου (μη εκλογή αντιπροσώπου στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν.Αιτωλ/νίας)». (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
23.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2015.
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
24.-Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση επικίνδυνου κτίσματος στην Κατούνα.
(Εισηγητής κ. Στούπας)
25.-Περί έκτακτης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
(Εισηγήτρια κα Πανταζή)
26.-Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους. 
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
27.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
(Εισηγητής κ. Στούπας)
28.-Υποβολή Πρότασης και συγκρότηση Διαθεσιμότητας –ΕπάρκειαςΟμάδας Έργου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ », του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
29.-Υποβολή Πρότασης και συγκρότηση Διαθεσιμότητας –Επάρκειας Ομάδας Έργου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ », του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Μελέτη υδροδότησης  Παλαίρου – Πογωνιάς – Στενού». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
30.-Υποβολή Πρότασης και συγκρότηση Διαθεσιμότητας –Επάρκειας Ομάδας Έργου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ », του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ – ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
31.-Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
32.-Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας εκτός της έδρας του, στην Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου (άρθρο 67 παρ.10).
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
33.-Ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε ιδιώτη.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
34.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης.
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
35.-Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
36.-Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης».
(Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
*Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 
http://xiromeronews.blogspot.gr/