Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αερολέσχης Αγρινίου

Σ υ γ κ α λ ε ί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, όλα τα τακτικά μέλη της Αερολέσχης Αγρινίου στα γραφεία της Αερολέσχης στο Παλαιό Πολιτικό Αεροδρόμιο Αγρινίου, στις 16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 7 μ.μ. με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκθεση πεπραγμένων 2015.
    2. Εκθεση οικονομικού απολογισμού 2015-2016.
    3. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
    4. Απαλλαγή Δ.Σ. απο κάθε Διοικητική και Διαχειριστική ευθύνη.
    5. Eγκριση τoυ πρoγράμματoς δράσης και πρoϋπoλoγισμoύ του 2016.

Μετά το τέλος της συνέλευσης θα ακολουθήσει συζήτηση με παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της πορείας της Αερολέσχης Αγρινίου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν.Γραμματέας

Χρήστος Γεωργανάς                                            Νίκος Κατσίρας

 

http://sinidisi.gr/