Τρεις θα είναι επενδυτικές επιλογές για τους νέους αγρότες που θέλουν να ενταχθούν στα Προγράµµατα 2014-2020, καθώς εκτός από το πριµ πρώτης εγκατάστασης, θα ανοίξει το Μέτρο για την ενίσχυση µικρών εκµεταλλεύσεων και η δράση για την εκκίνηση επιχείρησης εκτός του γεωργικού τοµέα, όπως γράφει η εφημερίδα Agrenda στο φύλλο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 11 Μαρτίου στα περίπτερα.

Όποιος ενταχθεί στο µέτρο Nέων Aγροτών δεν µπορεί να λάβει ενίσχυση για άνοιγµα επιχείρησης, αφού τα 3 υπομέτρα είναι αµοιβαία αποκλειόµενα.

Τα τρία αυτά υποµέτρα βρίσκονται υπό την οµπρέλα του Μέτρου 6 «Ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων» ωστόσο είναι αµοιβαία αποκλειόµενα, δηλαδή ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να διαλέξει να ενταχθεί µόνο σε ένα από αυτά. Άρα για παράδειγµα, όποιος ενταχθεί στο µέτρο των νέων αγροτών δεν θα µπορεί να λάβει ενίσχυση για το άνοιγµα επιχείρησης κ.ο.κ.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε σχετική παρουσίαση της Μονάδας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης των Προγραµµάτων στα πλαίσια του Μέτρου 6, οι επιλογές που έχουν οι αγρότες είναι οι εξής:

∆ικαιούχοι και προϋποθέσεις ένταξης

-Υποµέτρο 6.1: Νέοι Αγρότες: Ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι έως και 40 ετών, ή να έχει εγκατασταθεί έως και 12 µηνών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Η αρχική παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσής του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε 8.000 ευρώ τυπική απόδοση.-Υποµέτρο 6.2: Εκκίνηση µη γεωργικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές: Αφορά απασχολούµενους σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις όσο και ευρύτερα µόνιµους κάτοικους σε αγροτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους, που θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση του δευτερογενή ή τριτογενή τοµέα. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και µόνιµοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών που το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα τους δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.-Υποµέτρο 6.3: Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων: Αφορά υφιστάµενες εκµεταλλεύσεις µε αρχική παραγωγική δυναµικότητα µεταξύ 5.000 και 8.000 ευρώ τυπική απόδοση που βρίσκονται σε αγροτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους.

Ποσό ενίσχυσης

-Υποµέτρο 6.1: Βασικό ποσό: 17.000 ευρώ (συν 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγή, συν 2.500 ευρώ για ορεινές-µειονεκτικές-µικρά νησιά).-Υποµέτρο 6.2: 14.000 ευρώ (χωρίς κλιµάκωση).-Υποµέτρο 6.3: Βασικό ποσό 1 (γραφείο παροχής υπηρεσιών) 11.000 ευρώ (συν 4.000 ευρώ για ορεινές-µειονεκτικές-µικρά νησιά). Βασικό ποσό 2 (άλλες περιπτώσεις πχ παντοπωλείο) 16.000 ευρώ (συν 4.000 ευρώ για ορεινές µειονεκτικές-µικρά νησιά).Όροι επιλεξιµότητας

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν επιχειρηµατικό σχέδιο µε µέγιστη διάρκεια υλοποίησης τα 4 έτη (και ελάχιστη τα 3 έτη για τα υποµέτρα 6.1 και 6.3 και τα 2 έτη για το υποµέτρο 6.2). Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει περιορισµός στο είδος των επιλέξιµων δαπανών για τα τρία υποµέτρα εφόσον αυτές εξυπηρετούν την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου (π.χ. αγορά ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, κάλυψη λειτουργικών δαπανών, αγορά εξοπλισµού κλπ). Γενικότερα:

-Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε τουλάχιστον 2 δόσεις (έως 70% για τα υποµέτρα 6.1 και 6.3, 30% η 1η δόση για το υποµέτρο 6.2)-Η καταβολή της τελευταίας δόσης γίνεται εντός 5 ετών από την ένταξη µετά την ορθή εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου.-Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί ολικά ή µερικά µε επιδότηση επιτοκίου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν.-Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης (όχι βάσει επιλέξιµων δαπανών – τιµολογίων).-Πληθυσµιακός περιορισµός για υποµέτρα 6.2 και 6.3 καθότι εφαρµόζονται σε Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες αυτών µε µόνιµο πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους.

agronews.gr