Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αξιολόγηση των βελτιωμένων προσφορών που έχουν υποβληθεί για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, καθώς η αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΝ έχει ορίσει την 30ή Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία για ανταλλαγή διευκρινίσεων και πιθανές τελικές διαφοροποιήσεις στις προσφορές των ΕΛΠΕ και της Energean Oil & Gas (η εταιρεία που διαχειρίζεται τον Πρίνο), δηλαδή των δύο – ελληνικών – εταιρειών που έχουν υποβάλει προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θεωρείται εφικτός ο στόχος υπογραφής των συμβάσεων έως το τέλος του έτους.

Νέο στοιχείο είναι οπωσδήποτε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Απόστολου Αλεξόπουλου, καθώς ο απελθών Γραμματέας ήταν ταυτόχρονα και πρόεδρος της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Κρίσιμο ζήτημα είναι επίσης το αν η αξιολόγηση και στη συνέχεια η εισήγηση που θα κάνει η Επιτροπή προς την πολιτική ηγεσία θα αμφισβητηθεί (με ενστάσεις κ.λπ.) ή όχι, δεδομένου ότι υπάρχει μία περιοχή (Άρτα – Πρέβεζα) που αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης και από τους δύο ομίλους. Παράγοντες που παρακολουθούν από κοντά τη διαδικασία εκτιμούν ότι το πεδίο πιθανής αντιπαράθεσης θα είναι το κατά πόσον η αξιολόγηση και η εισήγηση της Επιτροπής στηρίζεται ή όχι στα όσα περιλαμβάνει η διακήρυξη του διαγωνισμού ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης που θα πρέπει να πληρούν οι Eντολοδόχοι (Operators) του δημοσίου.

Ποια είναι αυτά τα κριτήρια;  Ουσιαστικά, σύμφωνα με την έρευνα που έκανε και παρουσιάζει το energypress, κάθε προσφορά αποτελείται από τέσσερις υποφακέλους. Οι τρείς αφορούν την υπόσταση της ίδιας της εταιρείας και πρέπει να αποδεικνύουν την εμπειρία και τη δυνατότητα του υποψηφίου να αναλάβει το έργο και ο τέταρτος αφορά στα ανταγωνιστικά στοιχεία της πρότασης.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Με τους υποφακέλους Α και Β, οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομική και οικονομική τους δυνατότητα.

2) Ο υποφάκελος Γ είναι ο πρώτος κρίσιμος υποφάκελος, καθώς, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εξεταστούν ως (Operators) Eντολοδόχοι, πρέπει να παρέχουν στο Υπουργείο επαρκή τεκμηρίωση της εμπειρίας τους και να αποδεικνύουν την ικανότητά τους σε ένα αριθμό καίριων σημείων μεταξύ άλλων:

·         Περιγραφή των πεδίων πετρελαίου/φυσικού αερίου (ή περιοχών) όπου επί του παρόντος δραστηριοποιείται ο Αιτών. Πρέπει να προσδιορίζεται ο ρόλος και το επίπεδο ευθύνης του σε κάθε έργο (Εντολοδόχος ή συμμετέχων).

·         Όνομα των χωρών όπου ο Αιτών δραστηριοποιήθηκε σε εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης τα τελευταία 5 έτη.

·         Αποδεδειγμένα και πιθανά αποθέματα τα τελευταία 5 έτη.

·         Διακρατηθείσες εκτάσεις παραχώρησης (σε τετρ. χιλ.) τα τελευταία 5 έτη.

·         Παραγωγή υδρογονανθράκων σε εκατομμύρια βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου (Mmboe) τα τελευταία 5 έτη.

·         Εμπειρία στην όρυξη γεωτρήσεων μεγάλου βάθους σε απαιτητικά γεωλογικά περιβάλλοντα.

·         Εμπειρία λειτουργίας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

·         Λεπτομέρειες σχετικά με πρόστιμα ή άλλες ποινές από οποιοδήποτε ρυθμιστικό όργανο για βλάβη του περιβάλλοντος και αποκατάσταση και προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος σχετικών με οποιαδήποτε δραστηριότητα.

·         Εμπειρία του βασικού προσωπικού σε εργασίες έρευνας και παραγωγής

3) Ο υποφάκελος Δ είναι ο έτερος κρίσιμος υποφάκελος, καθώς αναφέρεται στα ανταγωνιστικά στοιχεία κάθε προσφοράς. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

·         Πρόγραμμα ελάχιστων ερευνητικών εργασιών για κάθε φάση του σταδίου ερευνών

·         Οικονομική δέσμευση (Euro Commitment) που απορρέει από το προτεινόμενο πρόγραμμα ελάχιστων ερευνητικών εργασιών για κάθε φάση των εργασιών. Το ποσό αυτό θα χρησιμεύσει ως οικονομική εγγύηση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης μέρους ή του συνόλου του προγράμματος ελάχιστων εργασιών έρευνας.

·         Μίσθωμα Ελληνικού Δημοσίου (Royalty), το οποίο συνδέεται με το λόγο R/C (Συντελεστή R), όπου R είναι τα σωρευτικά ακαθάριστα έσοδα και C τα σωρευτικά έξοδα.

·         Ποσοστό αποσβέσεων υπολογιζόμενο επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων

·         Αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης (signature bonus)/αντάλλαγμα παραγωγής (production bonus)

·         Ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό για εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης.

·         Ποσοστό αποδέσμευσης της περιοχής με τη λήξη κάθε Φάσης Ερευνών (κυμαινόμενο μεταξύ 20% και 50%) της αρχικής συμβατικής περιοχής στο τέλος της κάθε Φάσης του Σταδίου Ερευνών.

Με βάση λοιπόν τους υποφακέλους που έχουν υποβληθεί, η Επιτροπή βαθμολογεί τις προσφορές αξιολογώντας:

i. Την οικονομική βιωσιμότητα του Αιτούντος να διεξάγει έρευνα και

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές ενδιαφέροντος.

ii. Την αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και τεχνική εμπειρία.

iii. Την αποδεδειγμένη εμπειρία του Εντολοδόχου (Operator) στην εκτέλεση εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής (εκμετάλλευσης) υδρογονανθράκων.

iv. Την ποιότητα του υποβληθέντος προγράμματος ελάχιστων ερευνητικών εργασιών και του χρονοδιαγράμματος για την αξιολόγηση του πλήρους δυναμικού της περιοχής.

v. Την κατανόηση του γεωλογικού περιβάλλοντος της γεωγραφικής περιοχής

ενδιαφέροντος και τον τρόπο με τον οποίο προτείνεται η διεξαγωγή

αποτελεσματικής και ασφαλούς έρευνας υδρογονανθράκων.

vi. Την εμπειρία στην όρυξη γεωτρήσεων υπό την παρουσία υδροθείου.

vii. Την ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και την εμπειρία

στην εκτέλεση εργασιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι αναπτυγμένος και μεγάλης οικονομικής σημασίας.

viii. Την τυχόν έλλειψη αποτελεσματικότητας ή υπευθυνότητας ή σε

περιπτώσεις μη εκπλήρωσης που έχει τυχόν επιδείξει ο Αιτών ως προς υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενες παραχωρήσεις σε αυτόν.

ix. Τα ανταγωνιστικά σημεία της προσφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η Energean Oil & Gas, έχει καταθέσει προσφορά για τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Άρτας/Πρέβεζας, ενώ τα Ελληνικά Πετρέλαια για τις περιοχές της Άρτας/Πρέβεζας και της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου.

 

Home