Με 10 νέους συμβασιούχους θα ενισχυθεί για δύο μήνες η Περιφερειακή Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Θα επιλεγούν: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Προωθητήρα γαιών)  1, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτή γαιών) 1, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 1, ΥΕ Εργατών 7.

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

  1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  1. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση).

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούµενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο άτοµο ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, ∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι-Τ.Κ. 302 00) εντός εύλογης προθεσµίας και όχι πέραν των πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα:

  1. Αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
  2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
  3. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο Φορέα µέσα στο 12µηνο.
  7. Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται)

 

Πηγή. aftodioikisi.gr