Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 3η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.1. Έγκριση ή μη του Κανονισμού Ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων (πλην της Δ.Ε. Αγρινίου) του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 10/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Μελιάδης).
1.2. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

  • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
  1. 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί«Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

  1. 4.     Επανακαθορισμός  Δημοτικού  Φόρου  έτους   2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Ζωής κ. Γκούντας).

  1. 5.     Καθορισμός  τέλους  χρήσης  βυτιοφόρου  για  το  έτος  2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 16/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Ζωής κ. Γκούντας).

  1. 6.     Αποδοχή όρων αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αγρινίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, την υπ’ αριθμ. 3541/15-1-2015 απόφαση του Δ. Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και την υπ’ αριθμ. 3576/17-12-2015 τροποποιητική απόφαση αυτής. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 38/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Ζωής κ. Γκούντας).

  1. 7.     Ίδρυση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

  • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γαμβρούλης Θεμιστοκλής συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
  1. 8.     Καθορισμός θέσεων Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

  1. 9.     Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 162/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου περί  «Σύστασης πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ., σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

1.10.  Έγκριση ή μη προσχώρησης του Δήμου Αγρινίου στο Σύμφωνο Δημάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

1.11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος  για την καθιέρωση«Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

1.12.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

1.13.  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

1.14.  Έγκριση ή μη της υλοποίησης και της σχετικής δαπάνης για τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Κοντά στο Παιδί με Καρκίνο».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

1.15.  Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α.).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

1.16.  Διάθεση  πίστωσης  για  τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων αγροτικού ενδιαφέροντος.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

1.17.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

1.18.  Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

1.19.  Ανανέωση συνδρομών  σε εφημερίδες, περιοδικά  και ηλεκτρονικά  μέσα  για το έτος  2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

1.20.  Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός), 1ουΠ.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδών πρόσβασης και έργα διευθέτησης ομβρίων στο 6ο και 7ο Δημοτικό Σχολείο  Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

1.21.  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

1.22.  Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

1.23.  Έγκριση μελετών των έργων αυτεπιστασίας 2016.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

1.24.  Επανακαθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση  οικοπεδικού τμήματος  στο Ο.Τ. 538 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

1.25.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση οικοπεδικού τμήματος όπως αυτό προέκυψε από την 5/2015 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής, για την φερόμενη  ιδιοκτησία 070216 στο Ο.Τ. 1271 των Ασπ. Τσιμπουράκη, Μαρ. Νικ. Δημ. & Κων/νου Τηλιγάδα.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

1.26.  Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου από παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

1.27.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

1.28.  Έγκριση ή μη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2015. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

1.29.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 331/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης  συμβάσεων για το Υποέργο 2  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” της πράξης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

1.30.  Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 11/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ