Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βρίσκει τρόπους για να εξοικονομήσει ενέργεια και να μειώσει ταυτόχρονα την ενεργειακή της εξάρτηση από το ηλεκτρικό ρεύμα και το υψηλό κόστος της κατανάλωσης ρεύματος.

Σε σχετική ανάρτηση του Δήμου Κιλκίς, η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που ενέταξε στα έργα (υποέργο προϋπολογισμού 500.000ευρώ) είναι το μέσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ίδια την επιχείρηση η οποία αποκτά πλέον ρόλο αυτοπαραγωγού.

Με τη σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού που υπέγραψε η ΔΕΥΑΚ με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κατοχυρώνει το δικαίωμα να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασης κατανάλωσής της από την παραγωγή του σταθμού παραγωγής ισχύος 494kW που είναι ήδη εγκατεστημένη στην θέση «Προφήτης Ηλίας», δίπλα στις υποδομές του βιολογικού καθαρισμού.

Βάση της ενημέρωσης από τον Δήμο Κιλκίς, ο προμηθευτής βάσει της σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος τον ενεργειακό συμψηφισμό στην εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού και να υπολογίζει το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλλεται από τον αυτοπαραγωγό.

Η ενέργεια του σταθμού παραγωγής θα παρέχεται από το δίκτυο διανομής με εναλλασσόμενο ρεύμα ονομαστικής τάσης, για τριφασικό ή μονοφασικό, κατά περίπτωση) σύστημα και ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Hz) και σε παράλληλη λειτουργία του σταθμού παραγωγής με το δίκτυο διανομής. Το μέγιστο όριο της παρεχόμενης ισχύος από τον σταθμό παραγωγής θα είναι 494kW, με μέση τιμή 15 min, όπως προβλέπεται στη σύμβαση σύνδεσης.

Μια πρώτη εκτίμηση της ΔΕΥΑΚ είναι ότι με την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι σε θέση να εξοικονομήσει το 87% της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του βιολογικού της καθαρισμού και επιπλέον θα κερδίσει ετησίως 250.000 ευρώ από τις χρεώσεις που της γίνονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

Η διάρκεια της σύμβασης ενεργειακού συμψηφισμού είναι εικοσιπενταετής.


Πηγή