Προσλήψεις 7 ειδικών συμβούλων στο Δ. Αθηναίων

Ο δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη για την πλήρωση επτά (7) θέσεων ειδικών συµβούλων του ∆ήµου µε τα παρακάτω ειδικότερα αντικείµενα και τα αντίστοιχα προσόντα:

1.- Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης της Καθηµερινότητας, Ενέργειας και Βιώσιµης Ανάπτυξης του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η
για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολιτικών Μηχανικών.
2.- Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Εκπαίδευσης και Υλοποίησης εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραµµάτων του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση
αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Παιδαγωγικών Επιστηµών, Επιστήµων Πληροφορικής, Επιστηµών Αθλητισµού και Φυσικής Αγωγής.
3.- Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Προβολής, Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας των δράσεων του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ∆ηµοσίων Σχέσεων, ∆ηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πολιτικών Επιστηµών.
4.- Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα ∆ιαχείρισης, Συντήρησης, ∆ιαφύλαξης και Ανάπτυξης της Περιουσίας του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να
κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Θετικών Επιστηµών, Οικονοµικών Σπουδών.
5.- Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Εσωτερικής Οργάνωσης και ∆ιοικητικής ∆ιάρθρωσης του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Πολιτικών Επιστηµών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
6.- Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Τεχνικών Έργων και Υποδοµών του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός.
7.- Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων του Γραφείου ∆ηµάρχου και του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ∆ιεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστηµών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr

Αφήστε μια απάντηση