Σύμφωνα με τις βάσεις εισαγωγής του 2019, οι φοιτητές που εισάγονται στα υπόλοιπα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ-ΟΠΑ) έχουν βάση εισαγωγής σημαντικά κάτω από τα 10.000 μόρια και απέχουν τουλάχιστον 9.000 μόρια από τη βάση εισαγωγής των φοιτητών στο Τμήμα ΔΕΤ-ΟΠΑ. Λόγω της βαθμολογικής απόστασης και ανομοιογένειας των φοιτητών που εισήχθησαν φέτος στα πέντε νέα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, οι μετεγγραφές τους δημιουργούν τα εξής σοβαρότατα προβλήματα.

1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η εκπόνηση των εργασιών από τους προς μετεγγραφή φοιτητές είναι εξαιρετικά δυσχερής ή ακόμη και αδύνατη με άμεσο αποτέλεσμα την απογοήτευσή τους και την αδυναμία τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ενώ παράλληλα το συνολικό επίπεδο αναπόφευκτα μειώνεται. Είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση δεν ευνοεί κανέναν. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών του ΔΕΤ-ΟΠΑ έχει απαιτήσεις υψηλής κατάρτισης στις σχολικές γνώσεις ιδιαίτερα στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), τις οποίες δεν δύνανται να καλύψουν φοιτητές με βαθμό κάτω της βάσης (και μάλιστα μικρότερο του 5 κατά μέσον όρο).

2. Η παρουσία των προς μετεγγραφή φοιτητών στις διαλέξεις και στα φροντιστήρια δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη ροή των μαθημάτων, επειδή οι διδάσκοντες οφείλουν να απευθύνονται σε ακροατήριο με πολύ έντονα χαρακτηριστικά ανομοιογένειας και μεγάλης βαθμολογικής απόστασης.

3. Οι υποδομές του πανεπιστημίου (αίθουσες και εργαστήρια) που οριακά μέχρι σήμερα επαρκούν για να εξυπηρετήσουν την παρακολούθηση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού σε υποδομές προγράμματος σπουδών από τον αριθμό των φοιτητών που εισάγονταν μέχρι πέρυσι, δεν μπορούν να φιλοξενήσουν τον αυξημένο αριθμό φοιτητών.

4. Η ολοκλήρωση των μετεγγραφών στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου οδηγεί τους φοιτητές αυτής της κατηγορίας σε εξετάσεις ύλης που προφανώς δεν έχουν διδαχθεί, δημιουργώντας έτσι αλυσίδα διδακτικών κενών σε όλα τα επόμενα έτη και καθυστερώντας, συνεπώς, την αποφοίτησή τους.

Σημειώνω επίσης ότι, σε αντίθεση με τα πέντε νέα τμήματα ΔΕΤ, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΔΕΤ-ΟΠΑ κατέχει πρόσφατη πιστοποίηση πλήρους συμμόρφωσης με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και τις αρχές διασφάλισης ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). Χαρακτηριστικά, η έκθεση πιστοποίησης αναφέρει (σελ. 15) ότι το ΔΕΤ-ΟΠΑ επωφελείται από την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης των φοιτητών που εισάγονται σε αυτό μέσω της επιλογής τους από το αυστηρό σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μετεγγραφές φοιτητών προς το Τμήμα ΔΕΤ-ΟΠΑ που δεν ικανοποιούν τις ανωτέρω διαπιστώσεις πιθανώς παραβιάζουν τους όρους βάσει των οποίων πιστοποιήθηκε το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του τμήματος και, τελικά, την ίδια την αξιοπιστία της διαδικασίας πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ.

Πρότασή μου είναι να μην επιτρέπονται μετεγγραφές όταν ο φοιτητής έχει βαθμό μικρότερο από το 90% της βάσης εισαγωγής του τμήματος προορισμού, ή όταν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος προέλευσης είναι πιστοποιημένο ενώ το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος προορισμού δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, ως ζήτημα αρχής για τις μετεγγραφές θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη όχι μόνο της ΕΘΑΑΕ (όπως προβλέπει ο νόμος) αλλά και των δύο εμπλεκομένων τμημάτων.

* Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Παν. Αθηνών. 


kathimerini.gr