Τροποποίηση στο θεσμικό πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας των Αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, θεσπίστηκε πρόσφατα με το αρ.64 του ν.4873/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 248/16.12.2021).

 Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας συντμήθηκε στο μισό, από 60 ημέρες σε 30 ημέρες.

Η Κυβέρνηση κατήργησε τη δική της διάταξη, που αυτή είχε θεσπίσει με ΠΝΠ για όσο διαρκεί η πανδημία, όπου είχε ορίσει τις 60 ημέρες.

Οπότε, μετά την κατάργηση, ισχύει  η πάγια διάταξη του ν.3852/2010 που αναφέρει αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών.

Αναλυτικότερα:

Το νέο αρ.64 του ν.4873/2021 ορίζει τα εξής:

« Καταργείται η περ.β΄ της παρ.7 του αρ.24ου της από 14.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.3 του ν.4682/2020 ως προς τις Αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης που λαμβάνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. »

Η καταργούμενη διάταξη της ΠΝΠ όριζε:

« (…) για τις Αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ.3 του αρ.225 του ν.3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός 60 ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. »

Στην παρ.3 του αρ.225 του ν.3852/2010 ως ισχύει, προβλέπεται ότι:

« Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ελέγχει τη νομιμότητα της Απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την περιέλευσή της στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Η μη έκδοση της ειδικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Επόπτη Ο.Τ.Α. »

Επί του θέματος, σχετική είναι η Ενότητα Δ’ Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  , όπου το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι:

« Για πράξεις συλλογικών οργάνων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης που λαμβάνονται από την 27η Δεκεμβρίου 2021 και εφεξής, η προθεσμία ολοκλήρωσης του υποχρεωτικού ελέγχου επανέρχεται στις 30 ημέρες από την περιέλευσή τους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. ».

airetos.gr