Στην έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έργων του Δήμου Αγρινίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου έτους 2022 ανά πηγή χρηματοδότησης έχει ως εξής:

Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΑ

1 ΣΑΤΑ 2021 1.330.590,00
2 Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΠΟΕ 577.898,91
3 Χ.Υ ΣΑΤΑ ΟΣΚ 1.304.161,40
4 ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2022 336.750,00
5 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 267.308,43
6 Χ.Υ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 65.842,70
7 ΔΕΥΑΑ 104.897,70
8 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 30.990,44
9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 496.287,23
10 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 899.802,35
11 ΔΕΣΜΗΕ 136.333,19
12 ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022 (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 100.000,00
13 Χ.Υ ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 155.009,96
14 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  6.016.750,79
15 ΤΡΙΤΣΗΣ 384.215,51
16 Χ.Υ ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 23.044,45
17 ΣΑΕ 055 ΥΠΕΣ 367.000
17 ΕΣΠΑ-ΠΔΕ 56.386.038,38
ΣΥΝΟΛΟ  68.982.921,44

Το συνολικό  Τεχνικό Έργο ανέρχεται σε  99.650.921,41€ .  Τα έργα της ΔΕΥΑΑ   ανέρχονται στο ποσό των  30.668.000 €, τα νέα έργα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ανέρχονται στο ποσό των 8.833.300 €, τα νέα έργα  με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα και ΣΑΤΑ ανέρχονται στο ποσό των 1.341.132. 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε σχετικά: «Συνεχίζουμε να    υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά προγράμματα της χώρας. Σε μια ακόμη δύσκολη χρονιά καταφέραμε με τα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και της Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών να σχεδιάσουμε ένα τεράστιο τεχνικό πρόγραμμα. 

 Κι αυτό ως συνέπεια της βασικής αρχής μας,  δηλαδή να ακολουθούμε πιστά τον στόχο μας. Nα προγραμματίζουμε την επόμενη μέρα για το Αγρίνιο. Στοχεύουμε σε μια ισόρροπη ανάπτυξη  και στην υλοποίηση έργων που συμβάλλουν σ’ αυτή την κατεύθυνση. Αποδείξαμε ότι αξιοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία και επιδιώκουμε ορθολογική διαχείριση της δημοτικής περιουσίας. Τα επόμενα χρόνια θα φανούν τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στη συνέπεια λόγων και έργων  και σε παρεμβάσεις που επιτρέπουν στους δημότες μας να απολαμβάνουν την πόλη τους».