Η Ιερά Επιστασία θέτει στο περιθώριο τις μεμονωμένες φωνές αντιεμβολιαστών μοναχών.

Του Αναστασίου Μαρίνη, θεολόγου

Σε Ανακοίνωση προέβη η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2022, αναφορικά με την κατάσταση της πανδημίας και την έξαρση που παρουσιάζουν τα κρούσματα του κορωνοϊού εντός της Αθωνικής Πολιτείας.

Η Ι. Επιστασία παίρνει αποστάσεις και απομονώνει τις μεμονωμένες φωνές μοναχών, που παρουσιάζονται ως υπέρμαχοι του αντεμβολιασμού, σημειώνοντας ότι «μεμονωμέναι φωναι μοναχών, από όπου και αν προέρχονται, δεν εκπροσωπούν το Άγιον Όρος».

Τονίζει δε, την άριστη συνεργασία της με την Πολιτική Διοίκηση του Αγίου Όρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι προ λίγων ημερών, ο Καθηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου, Αρχιμ. Βαρθολομαίος, με δηλώσεις του, ανέφερε ότι οι μοναχοί που κατέληξαν από επιπλοκές του κορωνοϊού  στο Άγιον Όρος είναι περίπου 40 και όχι 25 ως προβάλλεται, δηλώσεις από τις οποίες πήρε αποστάσεις ο Διοικητής του Αγ. Όρους κ. Μαρτίνος.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της Ι. Επιστασίας: 

Η Ιερά Επιστασία Αγίου Όρους, εξ αφορμής του γενομένου προσφάτως θορύβου περί της καταστάσεως της πανδημίας εις αυτό, επιθυμεί να παράσχη τάς εξής διευκρινίσεις:

Εξ αρχής της πανδημίας η Ιερά Κοινότης και η Ιερά Επιστασία έλαβον όλα τα αναγκαία και σοβαρά μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τας κατά καιρούς εκδιδομένας υπουργικές αποφάσεις διά την πανδημίαν, με βάσιν και το ειδικός καθεστώς του Αγίου Όρους, και προέτρεπαν συνεχώς πρός τήρησίν των τάς Ιεράς Μονάς και τα Εξαρτήματά των.

Με την Πολιτικής Διοίκησιν Αγίου Όρους συνεργαστήκαμε άριστα προς τον σκοπόν αυτόν. Ιδιαιτέρως πολύτιμος και πολυεπίπεδος υπήρξεν η προσφορά και συνδρομή του Πολιτικού Διοικητού κ. Αθανασίου Μαρτίνου, ο οποίος εξήντλησεν όλας τας δυνατότητας εκ των αρμοδιοτήτων του, έσήκωσε μέγα βάρος του αγώνος αντιμετωπίσεως της πανδημίας και παρέσχεν εις τας Ιεράς Μονάς κάθε δυνατήν διευκόλυνσιν. Το Άγιον Όρος αισθάνεται βαθείαν ευγνωμοσύνης προς αυτόν δι’ όσα έπραξεν, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα επιβαλλόμενα εκ της θέσεώς του, όπως ή, κατόπιν πρωτοβουλίας του, συνεχής διενέργεια ελέγχων (τεστ) covid εις την είσοδος του Αγίου Όρους καθημερινώς. Σημαντικωτάτη υπήρξεν και η συμβολή και η προσπάθεια του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, ως και των λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών, αι οποίαι συνεργάζονται άριστα με την Ιεράν Επιστασίαν.

Κάθε Ιερά Μονή είναι αυτοδιοίκητος και υπεύθυνος διά τα περαιτέρω μέτρα προστασίας, πέραν των κοινών μέτρων, κατευθύνσεων και συστάσεων από την Ιεράν Κοινότητα. Εις το Άγιον Όρος δεν υφίσταται διχαστική ατμόσφαιρα μεταξύ των μοναχών διά την πανδημίαν, αλλά γνήσιος αλλησεβασμός εις την στάσιν και τας επιλογές κάθε καθιδρύματος και προσώπου.

Φαινόμενα μαζικής νοσήσεως μοναχών ή και αυξημένων θανάτων εις τας Ιεράς Μονής δεν πρέπει να αποδίδωνται αβασάνιστα εις μη τήρησιν μέτρων προστασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν και άλλοι παράγοντες, ως η κοινή κοινοβιακή ζωή, η προσωπική στάσις κάθε μοναχού κ.λπ.

Μεμονωμέναι φωναι μοναχών, από όπου και αν προέρχονται, δεν εκπροσωπούν το Άγιον Όρος.

Ως εκ τούτου θεωρούμεν ότι ο γενόμενος θόρυβος και η έκθεσης προσώπων και καθιδρυμάτων του Αγίου Όρους εις δημοσιότητα με αρνητικόν τρόπον αυξάνει το βάρος όσων έχουν υποστή απωλείας εκ της πανδημίας, οδηγεί ενίοτε εις μονοδιάστατον ενημέρωσιν και παραπληροφόρησιν, και δεν συντελεί εις τας συντονισμένης προσπαθείας όλων των φορέων του Αγίου Όρους διά την αντιμετώπισιν αυτής.

dogma.gr