Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερα προγράμματα των 20 ανέργων έκαστο, με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και διάρκειας 120 ωρών (70 ώρες θεωρία και 50 ώρες πρακτική).

Το πρόγραμμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ 5066578 υλοποιείται από τον Δήμο Κατερίνης, ο οποίος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση.

Κλικ εδώ για την αίτηση:

Αίτηση προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμόρφωση ανέργων για την προώθηση στην αυτοαπασχόληση και στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται πως δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) άνεργοι, β) κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης, τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η υποβολή αιτήσεων θα επιτρέπεται έως τη συμπλήρωση του αριθμού ενδιαφερομένων ανέργων να συμμετάσχουν στα προγράμματα.

Σημειώνεται πως η Πράξη «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5066578, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


cnn.gr