Η δικτυακή πύλη FISE θα παράσχει ειδικά προϊόντα πληροφόρησης σε βασικούς χρήστες, στους οποίους θα συμμετέχουν εθνικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ΕΕ και διεθνώς, εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον τομέα της δασοκομίας, ιδιοκτήτες δασών και συντηρητές, καθώς και επιστήμονες και ερευνητές.

Τα δεδομένα θα συλλέγονται, θα αναλύονται και θα διατίθενται από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών του ΕΟΧ, καθώς και από τις έξι συνεργαζόμενες χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων.

Είναι η πρώτη κοινή βάση δεδομένων για τις πληροφορίες για τα δάση στην Ευρώπη. Σκοπός είναι να διευκολυνθεί η ανταλλαγή γνώσεων εμπειρογνωμόνων, η έρευνα και η καινοτομία μέσω της πλατφόρμας FISE, βοηθώντας τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τις σύνθετες αλλαγές και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δασικά οικοσυστήματα και τη διαχείρισή τους.

Η πλατφόρμα θα στηρίξει την ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και την ανάπτυξη των αναμενόμενων νέων στρατηγικών της ΕΕ για τα δάση και τη βιοποικιλότητα. Η πύλη εγκαινιάστηκε στο Διεθνής διάσκεψη για τα δάση για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα (4-5 Φεβρουαρίου 2020) στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.

«Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος είναι στην ευχάριστη θέση να διαδραματίσει το ρόλο της στη δημιουργία αυτού του σημαντικού νέου εργαλείου γνώσης. Το FISE θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την υγεία και την ανθεκτικότητα των δασών μας, που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προστασία της βιοποικιλότητας μας και στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής «, δήλωσε ο Hans Bruyninckx, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΟΠ.

Τα δάση αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις

Τα δάση και άλλες δασικές εκτάσεις καλύπτουν περισσότερο από το 40% της Ευρώπης, καθιστώντας την μία από τις πλουσιότερες στις δασικές περιοχές του κόσμου. Εκτός από την παροχή ξυλείας και προϊόντων ξύλου, τα δάση μας φιλοξενούν πολλά οικοσυστήματα, τα οποία έχουν πολλαπλές λειτουργίες και φιλοξενούν σημαντικό μέρος της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Οι υπηρεσίες οικοσυστήματός τους συμβάλλουν στην υγεία και την ευημερία μας.

Τα δάση αποτελούν επίσης σημαντικό εμπόδιο για την άμβλυνση και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παρόλο που τα δάση θεωρούνται όλο και περισσότερο ως κύριος όγκος απορροής άνθρακα, οι τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης για την αύξηση αυτής της λειτουργίας δεν είναι πάντοτε σύμφωνες με τις ανάγκες διασφάλισης της υψηλής βιοποικιλότητας στα δασικά οικοσυστήματα. Εκτός από την αυξημένη ζήτηση για δασικά προϊόντα όπως η ξυλεία, τα δάση και τα οικοσυστήματα τους, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων, την αστική εξάπλωση, τον κατακερματισμό του τοπίου, τον οικοτόπου και την απώλεια βιοποικιλότητας.

Επιπλέον, οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, η οποία έχει οδηγήσει σε περισσότερες πυρκαγιές, παράσιτα και ακραίες καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ξηρασιών και των καταιγίδων, θέτουν τα δάση υπό αυξημένη πίεση.

Ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών αντλούν ή επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα ευρωπαϊκά δάση, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων τους. Τα δάση αντιμετωπίζονται σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών, κλιματικών και τομεακών πολιτικών στην ΕΕ και περιλαμβάνονται επίσης στην Πράσινη Πράξη της Ευρώπης. Τα δάση επηρεάζουν επίσης πολλούς τομείς πολιτικής που αποσκοπούν στη βιώσιμη χρήση των δασικών πόρων και στην προστασία της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων, των ειδών και των οικοτόπων.

Οι εργασίες σχετικά με το FISE θα υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια και θα καλύψουν πέντε θέματα προτεραιότητας για την πληροφόρηση σχετικά με τα δάση σχετικά με τα βασικά δεδομένα για τα δάση (κάλυψη και τύπους, είδη), τη βιοοικονομία, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την υγεία και την ανθεκτικότητα των δασών.

e-ea.gr