Συστηματικά λειτουργεί o «Θρυμματιστής-κλαδοφάγος» που χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό των κλαδιών, των φύλλων των δέντρων καθώς και κάθε άλλης υπέργειας βιομάζας. Επιπλέον, το συγκεκριμένο μηχάνημα θρυμματίζει περιττή ξυλεία με διάμετρο μέχρι και 10 εκατοστά.

Το «κλαδοφάγο» µηχάνηµα που προμηθεύτηκε ο ∆ήµος από το 2012, για τον περιορισµό του όγκου των πράσινων απορριµµάτων, παρέμενε εκτός λειτουργίας και κρίθηκε απαραίτητη η λειτουργία του, διότι µία από τις πιο σηµαντικές, καθηµερινές, λειτουργίες της ∆/νσης Καθαριότητας και Πρασίνου αφορά στην αποκοµιδή των πράσινων απορριµµάτων (κλαδέµατα, χόρτα, κλπ) µε τη συλλογή τους από πολλές περιοχές του Δήμου ή όπου απορρίπτονται από τους κατοίκους που καθαρίζουν και κλαδεύουν το πράσινο εντός των ιδιοκτησιών τους. Πέραν τούτου, οι υπάλληλοι της Καθαριότητας και Πρασίνου καθαρίζουν µεγάλες κοινόχρηστες περιοχές του ∆ήµου Αγρινίου (πάρκα, πλατείες, κ.τ.λ) από τις οποίες επίσης συγκεντρώνεται σηµαντική ποσότητα απορριµµάτων.

Το υλικό που προκύπτει μετά από μια μικρή επεξεργασία μετατρέπεται σε φυλλόχωμα και αξιοποιείται τόσο για την βελτίωση του εδάφους στο δημοτικό λαχανόκηπο, όσο και για να καλύπτει και άλλες ανάγκες του τμήματος πρασίνου.

Επιπλέον η υπηρεσία Καθαριότητας, ενημερώνει τους πολίτες ότι η εναπόθεση των προϊόντων από τις κηπουρικές εργασίες (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κλπ) θα πρέπει να γίνεται μετά από ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στα τηλέφωνα: 15194 & 26410 48002

http://sinidisi.gr/