Σε 2.821 ανέρχεται ο αριθμός των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία, δηλαδή πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2021-22.

Όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής), πριν την αντιστοίχιση των μαθητευομένων σε θέσεις μαθητείας, οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές δεσμεύσεις ανάληψης υποχρέωσης/δεσμεύσεις πίστωσης για τα έτη 2021-2022, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Από την υλοποίηση της Μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προκαλείται συνολική δαπάνη έως ποσού ύψους 11.432.158,92€, πέραν αυτής που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση του σημείου 25 της παρούσας, και αφορά:

α. την οικονομική επιβάρυνση των φορέων του Δημοσίου Τομέα ως εργοδότες, η οποία ειδικότερα έχει ως εξής: κατά το σχολικό έτος 2021-22, εκτιμώμενη δαπάνη έως ποσού ύψους 4.713.213,96€, σύμφωνα με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας και η οποία προβλέπεται να βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.

Η ανωτέρω δαπάνη επιμερίζεται κατ’ έτος ως εξής: για το 2021: έως 944.470,80 € και για το 2022: έως 3.768.743,16€.

β. την οικονομική επιβάρυνση του ΟΑΕΔ από την επιδότηση των θέσεων μαθητείας από 1/1/2022 – 31/8/2022, η οποία ειδικότερα έχει ως εξής: για το έτος 2021: η δαπάνη περιλαμβάνεται στην υπ’ αρ.Οικ.30073/19-5-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2021» (Β’ 2181), για το έτος 2022 (έως 31/8/2022): εκτιμώμενη δαπάνη έως ποσού ύψους έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (6.718.944,96 €), η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-20» (έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 126109/22-11-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Μαθητεία/πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σχολικά έτη 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5124318 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος).

Η οριστικοποίηση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την αντιστοίχιση των μαθητευομένων στις θέσεις μαθητείας.

e-dimosio.gr