Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προσλαμβάνει προσωπικό για την κάλυψη αναγκών των νομών, Αττικής, Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Έβρου, Ημαθίας και Ρεθύμνου. Οι συμβάσεις εργασίας αφορούν το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.Οι ειδικότητες αφορούν γιατρούς, ψυχιάτρους, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς.

Αττική

 • Γενικός Ιατρός ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ: Θέσεις (2)
 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: Θέσεις (5)
 • Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: θέσεις (2)

Αχαΐα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέσεις (2)
 • Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: θέση (1)

Δωδεκάνησα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέση (1)

Κέρκυρα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέση (1)

Έβρου

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέση (1)
 • Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ: Θέση (1)
 • Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: Θέση (1)

Ημαθία

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: Θέση (1) Ρέθυμνο
 • Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: Θέση (1)

Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων και εισφορών για τις συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, εκτός των συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με ιατρούς, διαμορφώνεται αντίστοιχα με τις αμοιβές του ενιαίου μισθολογίου (Ν.4354/2015, Α΄ 176).

Οι αμοιβές των συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών των ιατρών είναι αντίστοιχες του Επιμελητή Α΄ του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 136 έως και 139 του Ν. 4472/2017 (Α΄74).

Προκηρυξη

e-dimosio.gr