Η Επιτροπή Διοίκησης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη απασχόληση και κυλιόμενο ωράριο, διάρκειας 2 μηνών, είκοσι οχτώ (28) συνολικά ατόμων, με την ειδικότητα ΥΕ – ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες φύλαξης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοί, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος

Να μην έχουν κώλυμα 24μηνης απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται και δεν έχει εργαστεί τους προηγούμενους 12 μήνες σε φορείς του Δημοσίου Τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, του ν.3812/2009 και δεν έχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το α΄ρθρο 21 του ν.2190/1994.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:30 στα Γραφεία των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γρηγορίου Λαμπράκη 2, 546 36 Θεσσαλονίκη.

H ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα των Ε.Α.Κ.Θ.: www.eakth.gr.

aftodioikisi.gr