Eνημερωτική εγκύκλιο αναφορικά με την «υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2020-21», απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα:

Α.1. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» θα υλοποιηθεί σε δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020-21.

Πιο συγκεκριμένα, με τη με αρ. πρωτ. 1628/2/28-5-20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, εγκρίθηκε η παράταση των συμβάσεων παροχής ζεστών γευμάτων στους μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα 2019-20» μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις σχολικές μονάδες του επισυναπτόμενου πινάκα (συν. 1) κατά το χρονικό διάστημα

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020.

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θα γνωστοποιείται σε κάθε Δ/νση Π.Ε. και θα κοινοποιείται στο ΥΠΑΙΘ από τον ΟΠΕΚΑ.

Α.2. ΣΤΟΧΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μενού του προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για το διαιτολόγιο Πανεπιστημιακό Φορέα για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών/τριών, στo πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 109/Α’ /01-08-2017)) ως ακολούθως: Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις οριζόμενες από τον Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος ολοκληρώνεται το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας της τελευταίας διδακτικής ώρας του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν Ολοήμερο πρόγραμμα,
οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» ολοκληρώνεται, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέρου, στις 14.00.

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, σε ειδική συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του προγράμματος, αποφασίζουν α) τον καθορισμό των απαραίτητων αιθουσών που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαίες για την υλοποίηση του προγράμματος β) τις ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση και υλοποίηση της όλης διαδικασίας και γενικότερα τη ρύθμιση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη
τυχόν ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, δίνεται στο σχολείο, με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, η δυνατότητα επιλογής του χρόνου εφαρμογής του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Α.3. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών/τριών των επιλεγμένων σχολείων, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων-κηδεμόνων αυτών, οι οποίοι συμπληρώνουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης και στην οποία αναφέρονται τυχόν αλλεργίες-δυσανεξίες των τέκνων τους (συν. 2, υπόδειγμα υπεύθυνων δηλώσεων).

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-18 Υ.Α. (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018), οι Διευθυντές/ντριες των συμμετεχόντων Δημοτικών Σχολείων συγκεντρώνουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και καταρτίζουν συγκεντρωτικό πίνακα με τον αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/τριών στο πρόγραμμα, καθώς και τον αριθμό και το είδος των αλλεργιών-δυσανεξιών, βάσει των υπευθύνων δηλώσεων που έχουν συγκεντρώσει και τις οποίες οφείλουν να κρατούν στο αρχείο του σχολείου (συν. 3, πίνακας Διευθυντών). Στη συνέχεια, αποστέλλουν το συγκεντρωτικό πίνακα στον/στους Συντονιστή/ές της οικείας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης μέχρι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Κάθε Δ/νση Π.Ε. δύναται να ορίζει τόσους Συντονιστές όσους κρίνει απαραίτητους για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό.

Το έργο και τα καθήκοντα των Συντονιστών του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» ορίζονται στην παρ.α2, του άρθρου 1, της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018) Υ.Α.

Ο/οι Συντονιστής/ές οφείλει/ουν να αποστείλει/ουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ [Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων, Τμήμα Παροχών Κοινωνικής Στήριξης Οικογενειών, υπόψη κας Βρακατσέλη Θωμαής (e-mail: th.dagli@oga.gr) και κας Παππά Αλεξίας (e-mail: a.pappa@oga.gr), τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1519 265 και 213 1519 309] μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 τα εξής:

 τα στοιχεία τους (όνομα, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail) καθώς και τα στοιχεία των Τριμελών Επιτροπών Παραλαβής των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους
 συγκεντρωτικό πίνακα με τον αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/τριών στο πρόγραμμα ανά σχολική μονάδα αρμοδιότητάς τους, καθώς και με τον αριθμό και το είδος των αλλεργιών-δυσανεξιών, βάσει των υπευθύνων δηλώσεων (συν. 4, πίνακας Συντονιστών).

Επισημαίνεται, ότι οι Συντονιστές οφείλουν να ελέγχουν λεπτομερώς τα πρακτικά παραλαβής που λαμβάνουν εντός του πρώτου δεκαήμερου κάθε επόμενου μήνα από τις Επιτροπές Παραλαβής των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κλπ). Μετά τον έλεγχο, οι Συντονιστές  διαβιβάζουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ εντός του δεύτερου δεκαήμερου κάθε επόμενου μήνα τα ανωτέρω πρακτικά καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής, κλπ…) του προηγούμενου μήνα υλοποίησης για όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του/τους, συνοδευόμενα από υπολογιστικά φύλλα (excel), στα οποία αναφέρεται ο ακριβής αριθμός σχολικών γευμάτων που παρελήφθησαν ανά βδομάδα από κάθε Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας, ανά Δήμο, Ανάδοχο και μήνα αναφοράς. Στα ίδια υπολογιστικά φύλλα, σε ξεχωριστή στήλη, αναγράφονται οι αριθμοί των δελτίων αποστολής κατ’ αντιστοιχία με τα εβδομαδιαία πρακτικά παραλαβής (συν. 5 συνοδευτική φόρμα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ για Συντονιστές).

Τέλος, σε περιπτώσεις α) μεταβολής τόσο του αριθμού όσο και του είδους των παρεχόμενων γευμάτων σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους και β) προγραμματισμένης μη λειτουργίας της σχολικής μονάδας (εκδρομές, τοπικές αργίες, εκλογές, επιμορφωτικά σεμινάρια διδασκόντων κ.λ.π.) οι Συντονιστές οφείλουν να ενημερώνουν, μέσω email, τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο εδώ.

aftodioikisi.gr