Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Μάϊου 2022 και ώρα 15:00το ΠεριφερειακόΣυμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τουΠεριφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), στην Πάτρα , με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr)θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, μέσω του συνδέσμου:https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12238

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι οι στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τομεακών προγραμμάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυκης και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

  • Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 30 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α ́/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω
θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 14/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Σκιαδαρέση Σπυρίδωνα, σχετικά με τη μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 16/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Χαροκόπου Αντωνίου, σχετικά με στήριξη των Προνοιακών Ιδρυμάτων
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το έτος 2022.
ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025.
Φάκελος ΣΜΠΕ https://bit.ly/3stVZbr
(εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΕπΠ&ΦΠ (βάσει της υπ’ αρ.
20/2022 απόφασης της Επιτροπής),
Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και
Περιβάλλοντος κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος)
ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του

Σελίδα 2 από 3

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025.

Φάκελος ΣΜΠΕ https://bit.ly/3tbAU6e
(εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΕπΠ&ΦΠ (βάσει της υπ’ αρ.
22/2022 απόφασης της Επιτροπής), Αντιπεριφερειάρχης
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ.
Δημητρογιάννης Λάμπρος)

ΘΕΜΑ 3ο

: Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Ηλείας και της Περιφέρειας Bomet, της
Δημοκρατίας της Κένυας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας
κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 4ο

: Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Φουτσιάν της Κίνας (Fujian
China) σε θέματα που συνδέονται με την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων των δύο περιοχών.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Ηλείας
(τακτικού μέλους και αναπληρωτή), προκειμένου να συγκροτηθεί,
από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, γνωμοδοτική επιτροπή
για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή
πλοίων.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας
κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)
ΘΕΜΑ 6ο : Επικύρωση πρακτικών 6ης και 7ης συνεδρίασης έτους 2022 του

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α’
169), ισχύει η εγκύκλιος 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.
Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12238

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Ελλάδας

Μαρία Μπίλια

Σελίδα 3 από 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες Πρόσκλησης:
1. κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3. κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Κοινοποίηση:
1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2. κ.κ. Δήμαρχοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3. κ. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
4. κ. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
5. M.M.E.
6. κ.κ. Γενικοί Δ/ντες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας