Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, συνεδριάζει την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με αντικείμενο τη συζήτηση αναφορικά με τη συμμόρφωση της λειτουργίας της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση από τις παρατάξεις Δυτική Ελλάδα – δικαίωμα στην Πρόοδο και Δυτική Ελλάδα Μπροστά. 

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης  θα υπάρχει ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδίδεται  ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming από τον σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13487

-Επισυνάπτεται η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 10 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και
ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α ́/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση αναφορικά με τη συμμόρφωση της λειτουργίας της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του
ΣτΕ.

(εισηγητές: Επικεφαλής Παρατάξεων
i) “Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο” κ. Λύτρας Ιωάννης
ii) “Δυτική Ελλάδα Μπροστά!” κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος )

Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022
(Α’ 136/09.07.2022).
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.
Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13584

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Ελλάδας

Μαρία Μπίλια

Σελίδα 2 από 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες Πρόσκλησης:
1. κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3. κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Κοινοποίηση:
1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2. κ.κ. Δήμαρχοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3. κ. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
4. κ. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
5. M.M.E.
6. κ.κ. Γενικοί Δ/ντες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας